อาคารรัฐสภา 2 นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการสังคม


วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส พลเอก ดนัย มีชูเวท ประคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ พลเอก มารุต ปัชโชตะสิงห์ กรรรมาธิการการเกษตร และนายวิทวัส บุญญสถิตย์ โฆษกคณะกรรมาธิการการเงิน และการคลัง รับหนังสือจากตัวแทนฃผู้บ่ม ผู้เพาะปลูก และผู้ค้าใบยาสูบจังหวัดแพร่ นำโดย นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพื่อขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ.2560 และกฎกระทรวงพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ซึ่งส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกใบยาสูบทั้งในพื้นที่อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ผู้ปลูกใบยาสูบในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17 จังหวัด โดยพื้นที่ดังกล่าวผลิตใบยาสูบทั้งสายพันธุ์เวอร์จีเนีย เบอร์เลย์ และเตอร์กิช มีชาวไร่ 31,377 ราย และผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการปลูกใบยาสูบ อาทิ ร้านขายอุปกรณ์การเกษตร และร้านขายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จะได้รับผลกระทบ
นายพีระศักดิ์ พอจิต กล่าวว่า ปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกใบยาสูบเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ดังนั้น เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งระบบ จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส และคณะกรรมาธิการการเงิน และการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกันหาแนวทางและมาตรการการช่วยเหลือ เพื่อลดผลกระทบต่อเกษตรกร ภายใต้บทบาทอำนาจหน้าที่ของ สนช. อาทิ การตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร และจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะส่งให้รัฐบาลต่อไป

 

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน