Uncategorized

โครงการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

โครงการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
นายธีรศักดิ์ ทรัพย์ศิริ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 กำหนดให้มีการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในทุกระดับเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการป้องกัน และลดผลกระทบจากสาธารณภัยพร้อมทั้งเป็นการทดสอบ ประเมินขีดความสามารถขององค์กร และบทบาทหน้าที่ในการเผชิญเหตุภัยพิบัติต่างๆในพื้นที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้สนับสนุนงบประมาณให้กับทุกจังหวัด เพื่อไปดำเนินการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นประจำทุกปีจังหวัดนครสวรรค์ จึงเปิดโครงการการป้องกันและบรรเทาสสาธารณภัยขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ มาเป็นประธานในพิธี ซึ่งในกิจกรรม มีการจำลองการฝึกเฉพาะหน้าที่ เพื่อทดสอบและประเมินขีดความสามารถ บทบาทที่ใช้ในการเผชิญเหตุตามแผนฯ และภารกิจของแต่ละหน่วย โดยแบ่งเป็นกลุ่มจำนวน 6 กลุ่มภารกิจ โดยมีศูษย์บัชญาการเหตุการณ์ระดับจังหวัด และอำเภอ โดยระดับอำเภอจะแบ่ง กลุ่มออกเปนจำนวน 5 กลุ่ม แต่ล่ะกลุ่มจะมี วิทยากรประจำกลุ่ม เพื่อให้ซักถามและอภิปรายความรู้ทั่วไป

///// อัมพณ จับศรทิพย์ กัญญาภรณ์ จันทร์อร่าม รายงาน 0619525644 /////