วันเสาร์ ที่ 24 เดือนตุลาคม คศ.2020

นายอนุศักดิ์ คงมาลัย สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานอนุกรรมการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทของเยาวชนกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง”

วันที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม ชั้น 3 โรงแรมรอยัลริเวอร์ นายอนุศักดิ์ คงมาลัย สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานอนุกรรมการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทของเยาวชนกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง”

โดยมี นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา กล่าวรายงาน พร้อมด้วย พลเอก ประสาท สุขเกษตร นายสมชาย เสียงหลาย สมาชิกวุฒิสภา นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ และผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมในพิธีเปิด
ทั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ สถาบันการศึกษา จำนวน 21 สถาบัน รวมจำนวน 103 คน

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน