Reporter&Thai Army

” แม่ทัพภาค 3 ” ช่วยเกษตรกร รับซื้อมะม่วง 3,000 กก. แจกจ่ายกำลังพล รวมพลัง ไทยช่วยไทย

” แม่ทัพภาค 3 ” ช่วยเกษตรกร รับซื้อมะม่วง 3,000 กก. แจกจ่ายกำลังพล รวมพลัง ไทยช่วยไทย

กองทัพภาคที่ 3 ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงภาคเหนือ

ตามที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ติดตามปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าในปัจจุบัน เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประสบปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ซึ่งมี 4 ชนิดได้แก่ มะม่วง, ลำไย, ลิ้นจี่ และกระเทียม นั้น ในการนี้ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ได้มีความห่วงใยเกษตรกรที่ประสบปัญหาดังกล่าว จึงให้การช่วยเหลือเกษตรกร โดยสั่งการให้ กองบังคับการควบคุม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัด ทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ ให้ความช่วยเหลือด้วยการซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง จากเกษตรกร จำนวน 3,000 กิโลกรัมต่อกองบังคับการควบคุมฯ ในราคา 25 บาทต่อกิโลกรัม

ในการนี้ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ได้ร่วมช่วยเหลือด้วยการซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้ สีทอง จำนวน 3,000 กิโลกรัม จากเกษตรกรอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะนำมะม่วงที่ รับซื้อไปแจกจ่ายให้กับทหารกองประจำการ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 32 หน่วย 4,151 นาย ทั้งนี้ ” เป็นการรวมพลัง ไทยช่วยไทย ” เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถแบ่งเบาภาระเกษตรกรไปได้ ” การรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร นอกจากจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร ยังเป็นการดำเนินนโยบายที่สอดคล้องกับแนวทางประชารัฐของรัฐบาล ช่วยกระตุ้นให้เกิดการบริโภคผลไม้ภายในประเทศมากยิ่งขึ้นด้วย