ข่าวรัฐสภา

คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดสัมมนา เรื่อง “ความพร้อมในการพัฒนาอุตสาหกรรมรถไฟฟ้าของประเทศไทย”

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-15.30 นาฬิกา ณ ห้องสารนิเทศ ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดสัมมนา เรื่อง “ความพร้อมในการพัฒนาอุตสาหกรรมรถไฟฟ้าของประเทศไทย” โดยมี พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมาธิการ เป็นประธานเปิดการสัมมนา และพลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ กล่าวรายงาน

พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ กล่าวว่า คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่พิจารณากฎหมายทางด้านพลังงาน กำกับหรือตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลที่เกี่ยวกับทางด้านพลังงานผลกระทบจากการจัดหาและการใช้พลังงาน การรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนเกี่ยวกับพลังงาน รวมทั้งพิจารณาศึกษาเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับพลังงาน ทั้งนี้ รายงานที่ทางคณะกรรมาธิการได้พิจารณาศึกษาเสร็จแล้วจะเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
สำหรับการจัดสัมมนาในวันนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้แก่ คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และนักศึกษา นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าจากโครงการค่ายการเรียนรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 1 (EV Camp 2018) เข้าร่วมในครั้งนี้

พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ กล่าวว่า ปัจจุบัน “รถยนต์พลังงานไฟฟ้า” (Electric Vehicle: EV) มีการพัฒนาเทคโนโลยีและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งภาครัฐกำหนดให้มีการพัฒนารถยนต์พลังงานไฟฟ้า และกำหนดให้อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสำคัญของภูมิภาคอาเซียนในอนาคตตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยมีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีแรงจูงใจจากการประหยัดค่าเชื้อเพลิงได้มากกว่าเมื่อเทียบกับรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ดังนั้น การกำหนดแผนการพัฒนารถยนต์พลังงานไฟฟ้าจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อเป็นแนวทางการกำหนดเส้นทางสู่การพัฒนารถยนต์พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนาความมั่นคงทางด้านพลังงานไฟฟ้า ทั้งนี้ ต้องควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า เพื่อนำร่องไปสู่รูปแบบการเรียนการสอนในระดับต่างๆ เพื่อต่อยอดไปสู่การพัฒนาบุคลากรด้านรถยนต์พลังงานไฟฟ้าต่อไป

การจัดสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเป็นการระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะและการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเพื่อนำร่องไปสู่รูปแบบการเรียนการสอนในระดับต่างๆ เพื่อต่อยอดไปสู่การพัฒนาบุคลากรด้านรถยนต์พลังงานไฟฟ้า รวมถึงสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจแก่เยาวชน นักศึกษา วิศวกร นักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า รวมทั้งนำข้อมูลที่ได้รับจากการสัมมนามาสรุปและประมวลผลเพื่อใช้เป็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาต่อไป,….ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน