Reporter&Thai Army

กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ 1 ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) จัดกำลังพล ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง อ.เวียงหนองล่อง, หน.ส่วนราชการฯ

เมื่อ 5 มิ.ย.61, 1300 – 1630 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ 1 ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) จัดกำลังพล ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง อ.เวียงหนองล่อง, หน.ส่วนราชการฯ, ผู้บริหาร อปท. ทุกตำบล, ผอ.กองช่าง ทต.ทุกตำบล, ผจก.ธ.ก.ส. สาขาเวียงหนองล่อง, ผู้แทนภาคเอกชน, ผู้แทนภาคประชาสังคม, กำนัน, ผญบ. ทุกตำบล ในพื้นที่ อ.เวียงหนองล่อง จว.ล.พ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงาน อ.เวียงหนองล่อง (กบอ.เวียงหนองล่อง) เพื่อพิจารณากลั่นกรองและอนุมัติโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (คพฐ.) (หมู่บ้านละ 200,000.- บาท) โดยมี นายประเดิม เดชายนต์บัญชา นอภ.เวียงหนองล่อง เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมที่ว่าการ อ.เวียงหนองล่อง จว.ล.พ. มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 40 คน