จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์


จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์นางสาวสลวย เทียมสระคู ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 ได้กล่าวว่า วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ซึ่งตรงกับวันสิ้งแวดล้อมโลก ซึ่งคำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกในปีนี้คือ “รักษ์โลก เลิกพลาสติก”โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ และเพื่อให้ทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด โรงเรียน และประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงสภาพพูมิอากาศ การลดแก๊ซเรือนกระจก การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในชุมชน ถ้านโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศรวมทั้งให้ความสำคัญในการดำเนินงานเพื่อลดแก๊ซเรือนกระจก ตามที่ได้ให้สัตยาบันในข้อตกลงปารีส ในปี 2559 ซึ่งภายใน 15 ปี ประเทศไทยจะลดแก๊ซเรือนกระจก ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 20 ถึง 25 มุ่งสู่การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยังยืนในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศแก่บุคคลและหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อม และมีการเสวนาเรื่อง “ตนนครสวรรค์ร่วมใจ ลดขยะ พิซิตโลกร้อน สู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน”////// กัญญาภรณ์ จันทร์อร่าม อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644 ////