บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น. โดย ร้อย.รส.ที่ ๒ มว.รส.ที่๒ (ร.๔ พัน.๒) อ.ลานสัก จว.อ.น.ร่วมกับเจ้าหน้าที่อำเภอลานสัก , จนท.ตร.สภ.ลานสัก, ผญบ. ม.๒, จิตอาสา เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในลักษณะ ”ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่”


เมื่อ ๐๗๑๓๐๐ – ๐๗๑๕๐๐ ธ.ค. ๖๑ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น. โดย ร้อย.รส.ที่ ๒ มว.รส.ที่๒ (ร.๔ พัน.๒) อ.ลานสัก จว.อ.น.ร่วมกับเจ้าหน้าที่อำเภอลานสัก , จนท.ตร.สภ.ลานสัก, ผญบ. ม.๒, จิตอาสา เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในลักษณะ ”ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่” ในการเดินเท้าเข้าหาประชาชน บริเวณพื้นที่ หมู่ ๒ บ.เขาวง ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก ผลจากการพบปะพูดคุยมี ๒ ปัญหา และความต้องการจากประชาชนในพื้นที่ ดังนี้
๑. เรื่อง ที่ตากพืชผล ทางการเกษตรไม่เพียงพอ
๒. ต้องการทำฝายแม้ว จำนวน๗ จุดในพื้นที่ เพื่อ ชลอน้ำและกักเก็บน้ำไว้ใช้ ฤดูแล้งผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย