Reporter&Thai Army

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะบริหารลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร

เมื่อ 111000 มิ.ย.61 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ก.พ. ร้อย รส.ที่ 2 มว.รส.ที่ 1 หมู่ รส.ที่ 2 (ร.14 พัน.3),กอ.รมน.จว.ก.พ., ชป.สห.กกล.รส.จว.ก.พ. นำโดย พ.อ.ประสาน แสงศิริรักษ์ รอง ผบ.กกล.รส.จว.ก.พ.ร่วมกับนาย ธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร,หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกำแพงเพชร,สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,กำนันผู้ใหญ่บ้าน,ประชาชนและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกันให้การต้อนรับ พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะบริหารในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร และ พบปะเครือข่ายด้านสังคมเครือข่ายทุกกลุ่มเป้าหมายและได้เยี่ยมชมการเเสดงชุดชากังราวจากสภาเด็กและเยาวชน เยี่ยมชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์สินค้าหน่วยงานและเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน/ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ/กลุ่มอาชีพคนพิการ/กลุ่มอาชีพสตรี/สวัสดิการชุมชน/บ้านพอเพียง/การเคหะ/นิคมฯ ณ.อาคารเอนกประสงค์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยหน่วยได้จัดกำลังดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่การจัดงาน มีผู้เข้าร่วมประมาณ 800 คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ