Reporter&Thai Army

เชียงราย มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเงินและสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอัคคีภัย

เชียงราย มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเงินและสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอัคคีภัย
โดยเช้าวันนี้(12 มี.ค.62) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่สาย ในฐานะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย จัดที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ต.โป่งผา อ.แม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก จัดโดยฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสารภัยจังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย และอำเภอแม่สาย

 

โดยการมอบเงินและสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในครั้งนี้ เป็นการให้ความช่วยเหลือให้แก่นางพวงผกา คำแพร บ้านเลขที่ 79 ม.6 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย ผู้ประสบอัคคีภัยในบ้านที่พักอาศัย ซึ่งได้รับความเสียหายทั้งหลัง มูลค่าความเสียหายของที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินประมาณ 418,000 บาท โดยได้เบิกจ่ายเงินสดช่วยเหลือค่าวัสดุก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่ได้รับความเสียหาย พร้อมจัดซื้อเครื่องครัว เครื่องนอน เป็นเงิน 2,967 บาท รวมเป็นเงิน 35,967 บาท

 

และรายที่ 2 ได้เบิกจ่ายเงินสดช่วยเหลือครอบครัวกรณีมีผู้เสียชีวิตจากอัคคีภัย จำนวน 1 รายเป็นเงิน 10,000 บาท ให้แก่นางคำแปง มณีขัติย์ บ้านเลขที่ 40 ม.1 ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย เนื่องจากเกิดอัคคีภัยเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ทำให้นายสนิท ปาขันแก้ว อายุ 51 ปีเสียชีวิตในบ้านหลังดังกล่าว รวมเงินช่วยเหลือทั้ง 2 รายเป็นเงินทั้งสิ้น 45,967 บาท
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ประจำจังหวัดเชียงราย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดเชียงรายได้อนุมัติการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นทั้ง 2 ครอบครัวด้วยแล้ว ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้ประสบภัยและสำนึกในพระเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงห่วงใยต่อพสกนิกรผู้ประสบความเดือดร้อน เพื่อให้มีขวัญและกำลังใจในการต่อสู้ ฝ่าฟันให้พ้นวิกฤตภัยไปได้ด้วยดี