Reporter&Thai Army

“ จิตอาสา… ฟื้นผืนป่าตามรอยพ่อ ” กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)จัด “กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ปลูกต้นไม้ฟื้นฟูสภาพพื้นที่ป่า”

“ จิตอาสา… ฟื้นผืนป่าตามรอยพ่อ ” กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)จัด “กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ปลูกต้นไม้ฟื้นฟูสภาพพื้นที่ป่า”พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ปลูกต้นไม้ฟื้นฟูสภาพพื้นที่ป่า” ณ บริเวณพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561เนื่องจาก ป่าไม้ ถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่า และมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิต ทั้งมนุษย์ และสัตว์ ได้ใช้เป็นแหล่งอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ในปัจจุบันพื้นที่ป่าไม้ได้ถูกทำลาย เกิดความเสียหายและลดลงอย่างมาก ด้วยปัจจัยและเงื่อนไขหลายประการทั้งด้านการเพิ่มขึ้นของประชากร ความต้องการใช้ผลผลิตป่าไม้ การขยายตัวทางเศรษฐกิจซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งสภาพดิน น้ำ อากาศ ตลอดจนก่อให้เกิดความไม่สมดุลในระบบนิเวศทางธรรมชาติโดยตลอดเวลาที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ ได้ทรงทุ่มเทพระวรกาย เพื่อเป็นแบบอย่างในการปกป้องดูแลรักษา และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะด้านป่าไม้ ซึ่งโครงการในพระราชดำริต่างๆ จะมุ่งเน้นในการดูแล ดิน น้ำ และป่าไม้ เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนชาวไทย ภายใต้เบื้องพระยุคลบาท จากความเป็นมาของ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ จะเห็นได้ว่าประเทศไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้เป็นอย่างมาก โดยทุกภาคส่วนได้มีความพยายามจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนได้ปลูกต้นไม้ ในพื้นที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอกองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ส่วนธุรกิจหล่อลื่น จัด “กิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ปลูกต้นไม้ฟื้นฟูสภาพพื้นที่ป่า” เพื่อสร้างความตระหนัก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และส่งเสริมให้ราษฎรมีส่วนร่วม ในการฟื้นฟูสภาพป่าให้สมบูรณ์ขึ้น และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตลอดจนช่วยรักษาความสมดุลของระบบนิเวศป่าไม้อีกด้วย ในการจัดกิจกรรมฯดังกล่าว กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดกำลังพล จาก กองพลพัฒนาที่ 3, กองบัญชาการช่วยรบที่ 3, นักศึกษาวิชาทหารและได้เชิญชวน ข้าราชการ จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ จำนวนกว่า 1,000 คน บนพื้นที่ 80 ไร่ ณ บริเวณพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สำหรับพันธุ์ไม้ที่ดำเนินการปลูก ในกิจกรรมฯ ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 จำนวนกว่า 18 ชนิด รวมทั้งสิ้นกว่า 9,400 ต้นอาทิ- ต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์ของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร- เทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องด้วย ดอกรวงผึ้ง มีสีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ และ ผลิดอกช่วงวันพระราชสมภพพอดี– ต้นมะริด เป็นไม้เนื้อแข็ง ลวดลายงดงาม ดอกหอม ผลทานได้ ไม้ในฝันที่หายากมากที่สุดของช่างทำเครื่องดนตรีไทย ไม้มะริดจัดเป็นไม้ชั้นเลิศ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับสั่งให้หาเพื่อที่จะทรงนำไปสร้างรางระนาดเอกนอกจากนี้ ยังมีไม้ป่าอีกหลายชนิด เช่น ต้นอินทนิล, ต้นขี้เหล็ก, ต้นสะเดา, ต้นมะค่าโมง และพันธุ์ไม้อื่นๆ ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 3 และประชาชนทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมฯ ครั้งนี้ ต่างรู้สึกปลาบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสภาพแวดล้อม ฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ ให้กับประชาชนในพื้นที่ สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าไม้แห่งนี้ ต่อไปในอนาคต ตลอดจนเพื่อเป็นการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการดูแลและรักษาป่าไม้ รวมถึงเป็นการทำความดีด้วยหัวใจอย่างแท้จริง โดยความสมัครใจ และไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ ตามพระราโชบาย “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”