ทหารกกล.รส.จว.ร.อ.ติดตามความก้าวหน้าโครงการสระน้ำประจำในไร่นาพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด อย่างต่อเนื่อง8อำเภอ11คน


  • ทหารกกล.รส.จว.ร.อ.ติดตามความก้าวหน้าโครงการสระน้ำประจำในไร่นาพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด อย่างต่อเนื่อง8อำเภอ11คน

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129–

วันที่ 16 ธ.ค.61 กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ดได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการสระน้ำประจำในไร่นา นอกเขตชลประทาน ขนาดความจุ 1,260 ลบ.ม ของพัฒนาที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งดำเนินการในปี 2548-2561ในพื้นที่ไร่นา ของเกษตรกร 11 คน

ในพื้นที่ ต.เขวาทุ่ง อ.ธวัชบุรี ,ต.ขอนแก่น อ.เมือง, ต.นาแซง อ.เสลภูมิ , ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย, ต.หนองตาไก้ อ.โพธิ์ชัย , ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ,ต.คำนาดี อ.โพนทอง และ ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

ซึ่งเกษตรกร ทั้ง 11 คน ได้ใช้ประโยชน์จากนำ้ในสระ ด้านการเกษตรกรรมที่ใช้นำ้ไม่มากได้ตลอดทั้งปี

เช่น ปลูกพืชผักสวนครัว,พืชไร่,ปลูกกล้วย,เลี้ยงสัตว์,เลี้ยงปลา เลี้ยงโค กระบือ ไก่งวง และใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกพืชหลังฤดูเก็บเกี่ยว

สามารถสร้างรายได้เสริมให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากโครงการดังกล่าวฯพร้อมกันนี้ยังได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชามาใช้ในการดำเนินชีวิตด้วย

—///—ภาพ-ปชส.มทบ.27
ข่าว-สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/
0817082129-