สคร.3 นครสวรรค์ จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย “ เก็บให้เกลี้ยง ไม่เลี้ยงยุงลาย”


สคร.3 นครสวรรค์ จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย “ เก็บให้เกลี้ยง ไม่เลี้ยงยุงลาย”
วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายแพทย์ดิเรก ขำแป้น ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน เปิดกิจกรรมการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ณ ลานกิจกรรม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ โดยนายโกเมศ อุ่นรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3จังหวัดนครสวรรค์เป็นผู้มอบธงอาสาปราบยุงและอุปกรณ์ในการกำจัด ลูกน้ำ ยุงลาย ภายใต้คำขวัญ “ เก็บให้เกลี้ยง ไม่เลี้ยงยุงลาย” เพื่อลดความชุกชุมของยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดและเป็นแบบอย่างให้กับหน่วยงานอื่น โดยมีคณะผู้บริหาร และบุคลากร สคร.3พร้อมใจกันสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามจุดต่างๆ ภายในสำนักงาน ในครั้งนี้นายแพทย์ดิเรกกล่าวว่าเพื่อลดความชุกชุมของยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคทุกคนต้องร่วมมือกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย โดยใช้มาตรการ 3 เก็บ คือ 1) เก็บบ้าน ให้ปลอดโปร่ง เพื่อไม่ให้ยุงลายมาเกาะพัก 2) เก็บขยะ เศษภาชนะต่างๆ ยางรถยนต์ที่ไม่ใช้แล้ว ซึ่งอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลายได้ 3) เก็บน้ำ ให้มิดชิด ปิดฝาภาชนะ ภาชนะไหนที่ไม่ได้ใช้แล้วเก็บคว่ำให้เรียบร้อย และขอให้มีการสำรวจทุกจุดที่มีน้ำขัง ทำต่อเนื่องทุก 7 วัน หากพบลูกน้ำยุงลายให้คว่ำหรือทำลายแหล่งน้ำนั้นทันที ซึ่งสามารถป้องกันได้ 3 โรค คือ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคไข้ปวดข้อยุงลายหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

กณต ทาทิพย์ รายงาน