ข่าว ร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด-อำเภอธวัชบุรี จัดงานสืบสานตำนานประเพณีบุญสรงกู่ ประจำปี 2562

จังหวัดร้อยเอ็ด-อำเภอธวัชบุรี จัดงานสืบสานตำนานประเพณีบุญสรงกู่ ประจำปี 2562
เมื่อช่วงเช้าวันที่ 18 เมษายน 2562 ที่โบราณสถานปรางค์กู่ วัดศรีรัตนาราม ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน เปิดงานสืบสานตำนานประเพณี บุญสรงกู่ ประจำปี 2562 พร้อมด้วย นายอำเภอธวัชบุรี ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ชาวอำเภอธวัชบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง นักท่องเที่ยว เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน และนำผู้ร่วมงานประกอบพิธีบวงสรวง สรงน้ำพระพุทธรูปภายในปราสาทปรางค์กู่ สรงน้ำปราสาทปรางค์กู่ และการรำบวงสรวงของนางรำนับร้อยคู่ รอบปราสาทปรางค์กู่

ทั้งนี้ อำเภอธวัชบุรี กำหนดจัดงานบุญสรงกู่ ระหว่างวันที่ 17-19 เมษายน 2562 โดยความร่วมมือ ของ ส่วนราชการอำเภอธวัชบุรี อบจ.ร้อยเอ็ด นายกเทศมนตรี นายก อบต. ในพื้นที่ทุกแห่ง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน พ่อค้า และประชาชน ร่วมพิธีจำนวนมาก

ปรางค์กู่ หรือปราสาทหนองกูู่ ตั้งอยู่ ภายในวัดศรีรัตนาราม บ้านปรางค์กู่ ตำบลมะอี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด บนเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 9 กิโลเมตร สร้างขึ้นจากหินศิลาแลง ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ช่วงศตวรรษที่ 17-18 เป็นกลุ่มอาคารที่มีลักษณะแบบเดียวกับอาคารที่เชื่อกันว่าเป็นอโรคยาศาล ตามที่ปรากฏ ในจารึกปราสาทขอม ถือเป็นสถานที่ใช้สำหรับการบูชาและการประกอบพิธีกรรมเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บ สำหรับประชาชนที่ผ่านไปมาในสมัยนั้น
พ.ศ.2476 ชาวบ้านได้อัญเชิญพระพุทธรูป มาประดิษฐานไว้ภายในปรางค์ประธาน

เพื่อให้ประชาชนได้มากราบไหว้ สักการะบูชา และได้ยึดถือเอาวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ของทุกปี เป็นวันประกอบพิธีสรงกู่ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ทำให้ประชาชนที่ทราบข่าวเดินทางไปกราบไหว้ บูชา และสรงน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ เป็นการแสดงออกถึงความภาคภูมิใจ ความเคารพศรัทธาความกตัญญูความผูกพันต่อผู้มีพระคุณ ตระหนักถึงคุณค่าของโบราณสถาน ในชุมชน ตลอดจนเป็นส่งเสริมการท่องเที่ยวโบราณสถานคู่บ้านคู่เมืองชาวอำเภอธวัชบุรี และนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง ของจังหวัดร้อยเอ็ด

ศรีไพร ทูลธรรม_รายงาน
***เครดิต***
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด