จังหวัดชัยนาท…[email protected] พิธีเปิดโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซ้อมแผนสถานการณ์อุทกภัย จากน้ำล้นตลิ่ง และน้ำป่าไหลหลาก…!!


จังหวัดชัยนาท…[email protected] พิธีเปิดโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซ้อมแผนสถานการณ์อุทกภัย จากน้ำล้นตลิ่ง และน้ำป่าไหลหลาก…!! จากการรายงานของผู้สื่อข่าว จ.ชัยนาท เมื่อวันที่(19 มิ.ย.61) เวลา 09.00 น. นายชวพล พันธุมรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่น ระดับอำเภอทั้ง 8 อำเภอ

และหน่วยงานระดับจังหวัด เข้าร่วมการฝึกฯ ณ ศูนย์ฝึกอบรม อปพร. จังหวัดชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โดยมี นายเฉลิมพล มิ่งเมือง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท กล่าวรายงาน แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 กำหนดให้การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในทุกระดับ เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนแนวทางการป้องกันและลดผลกระทบจาก สาธารณภัย

พร้อมทั้งเป็นการทดสอบ ประเมินความสามารถของบุคคล และบทบาทในการเผชิญเหตุภัยพิบัติต่างๆ ในพื้นที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท ซึ่งจัดให้มีโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาธารณภัยจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น โดยในปีนี้กำหนดให้สถานการณ์อุทกภัยจากน้ำล้นตลิ่ง และน้ำป่าไหลหลากเป็นสถานการณ์จำลองการฝึกเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise)

โดยให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด/อำเภอ เป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพกำลังและทรัพยากรในการจัดการสาธารณภัย รวมทั้งทดสอบการใช้แผนเผชิญเหตุในการอำนวยการ และประสานการปฏิบัติ ระหว่างหน่วยงานทหาร พลเรือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การสาธารณกุศล อาสาสมัคร และสถาบันการศึกษาอีกทั้งการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเฉพาะหน้าที่ในครั้งนี้ โดยฝึกตามโครงสร้างองค์กรปฏิบัติ

บทบาทหน้าที่ของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด และศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ ในการตอบโต้สาธารณภัย ในห้วงก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัยและสถานการณ์คลี่คลาย โดยวิทยากรจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยเขต 16 ชัยนาท สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดชัยนาท สุโขทัย อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่น ระดับอำเภอทั้ง 8อำเภอ และหน่วยงานระดับจังหวัด เข้าร่วมการฝึกฯ รวมทั้งสิ้น 200 คน

….!! ทีมข่าว 13 สยามไทย รอบรั้วภูธร จ.ชัยนาท ภาพ/ข่าว/รายงาน แจ้งข่าวสาร ร้องทุกข์ 093 – 1717897