Uncategorized

จังหวัดชัยนาท…!!@ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาองค์การและการปฏิบัติราชการ ….!!!

จังหวัดชัยนาท…!!@ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาองค์การและการปฏิบัติราชการ ….!!! จากการรายงานของผู้สื่อข่าว จ.ชันนาท เมื่อวันที่(19 มิ.ย.61) นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาองค์กรและการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 9 ( สภากาแฟ)

ณ แฟนตาซี รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท พาณิชย์จังหวัดชัยนาท และหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน ขึ้น

โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพบปะสนทนาระหว่างหน่วยงานต่างๆ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร ของจังหวัดชัยนาท ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ ตลอดจน มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน อันจะเป็นผลทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ให้ทุกภาคส่วนช่วยกันดำเนินงานอย่างถูกต้องในการทำงาน เพื่อให้จังหวัดชัยนาทอยู่ในเกณฑ์ที่ดี รวมถึงงบที่เบิกจ่ายไปทำโครงการต่างๆ อาทิเช่น อาหารเด็กนักเรียน เงินสนับสนุนวัด และเงินช่วยคนจน รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างของจังหวัดชัยนาทในเดือนมิถุนายน นี้
สำหรับกิจกรรม “สภากาแฟ”จังหวัดชัยนาท จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนโดยจะมีหน่วยงานต่างๆ หมุนเวียนเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพในแต่ละเดือน ในครั้งต่อไปหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพได้แก่ หน่วยงานใน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี


…..ทีมข่าว 13 สยามไทย รอบรั้วภูธร จ.ชัยนาท ภาพ/ข่าว/รายงาน แจ้งข่าวสาร ร้องทุกข์ 093 – 1717897