Uncategorized

เรือนจำจังหวัดนราธิวาสได้จัดประชุมโครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ

เรือนจำจังหวัดนราธิวาสได้จัดประชุมโครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ ร่วมกับกรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมราชทัณฑ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหอการค้าแห่งประเทศไทย

ณ ห้องประชุมเรือนจำนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุม เพื่อร่วมหารือเรื่องแนวทางการตั้งโรงงานในเรือนจำ การรับผู้ต้องขังออกไปทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ

ตามโครงการจ่ายนักโทษเด็ดขาดออกทำงานฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการนอกเรือนจำ และหารือการจัดหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานในพื้นที่ และในการประชุมครั้งได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ (MOU)

เพื่อขับเคลื่อนโครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง หน่วยงานที่บันทึกข้อตกลงประกอบด้วย เรือนจำจังหวัดนราธิวาส สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส และหอการค้าจังหวัดนราธิวาส

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ต้องขัง รวมถึงเป็นการวางแผนในการเตรียมความพร้อมของประเทศ ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีของสังคมให้เกิดการยอมรับและให้โอกาสผู้พ้นโทษในการกลับเข้าสู่สังคม

หลังจากเสร็จพิธีลงนาม MOU รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยบุคลากรหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน ได้เข้าชมกิจกรรมฝึกวิชาชีพการทำโรตี ชาชัก การตัดผมชาย การทำว่าว และมีหลักสูตรระยะสั้นซึ่งทางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้เข้ามาจัดอบรมให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำ เช่น หลักสูตรการทำขนมอบ หลักสูตรการปักผ้าคลุมผมสตรี หลักสูตรการเพ้นผ้าบาติกและเพ้นเสื้อยืด หลักสูตรการทำเรือกอและจำลอง เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการสร้างอาชีพให้กับผู้ต้องขังหลังจากพ้นโทษ

ข่าว/กรียา/นราธิวาส