Uncategorized

จังหวัดสระแก้วจัดพิธีมอบโฉนดที่ดิน ตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 66 พันแปลง เราทำความดีด้วยหัวใจ”

จังหวัดสระแก้วจัดพิธีมอบโฉนดที่ดิน ตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 66 พันแปลง เราทำความดีด้วยหัวใจ
19 ก.ค.61 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดิน ตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 66 พันแปลง เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดยโครงการมอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนในครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 และเพื่อเป็นการรองรับการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการสำรวจจัดทำรูปแปลงโฉนดที่ดินและเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินด้วยระบบโครงข่ายงานรางวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ หรือ RTK GNSS Network ให้ครอบคลุมสำหรับพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ศูนย์อำนวยการดำเนินการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ดำเนินการตามแผนโครงการออกโฉนดที่ดิน โดยในวันนี้มีการมอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน จำนวน 120 ราย เพื่อให้ประชาชนหลายครอบครัวได้มีโอกาสสร้างความเป็นอยู่ให้มั่นคง ด้วยโฉนดที่ดินที่ได้รับจากทางราชการ เพื่อนำไปสร้างงาน สร้างรายได้ เพิ่มผลผลิต สามารถนำไปประกอบการพัฒนาอาชีพของตนเองและขอให้ประชานได้หวงแหนในที่ดินอย่านำไปจำหน่ายจ่ายโอนโดยไม่จำเป็น ทั้งนี้ กรมที่ดินได้เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ ก่อนเริ่มดำเนินการภาคสนาม และให้คณะกรรมการหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจ หน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน โดยศูนย์อำนวยการเดินสำรวจที่ดิน ได้ดำเนินการไปตามมาตรฐาน ในการป้องกันการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบอย่างครบถ้วนทุกตอน สมัย นิกูลรัมย์ ข่าวชัดประเด็นจริง