จังหวัดศรีสะเกษออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่บริการประชาชนลดค่าใช้จ่ายที่อำเภอขุขันธ์


จังหวัดศรีสะเกษออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่บริการประชาชนลดค่าใช้จ่ายที่อำเภอขุขันธ์

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ที่โรงเรียนนิคม2 (ตชด)สงเคราะห์ หมู่ที่3 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ ให้บริการเชิงรุกในลักษณะเคาน์เตอร์บริการ (Counter Service) เช่น การให้บริการอำเภอเคลื่อนที่ การตรวจรักษาโรคแก่ประชาชนโดยไม่คิดค่ารักษา ส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรม/อาชีพเสริม ให้คำปรึกษาทางกฎหมายแรงงาน/กฎหมายที่ดิน และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

โดยมีนายสุรชัย ยุติธรรมนนท นายอำเภอขุขันธ์ นำประชาชนในพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนาและตำบลใกล้เคียงของอำเภอขุขันธ์ ไปร่วมรับบริการเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆของจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับทราบปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการของรัฐได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายของประชาชนและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐกับประชาชน อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆของอำเภอขุขันธ์ต่อไป

**************
บุญทัน ธุศรีวรรณ ข่าว/ภาพ