วันพุธ ที่ 8 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ร้อยเอ็ด..ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 41/2564

ร้อยเอ็ด..ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 41/2564

—–
วันนี้(20 กรกฎาคม 2564 ) เวลา 10.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 41/2564 ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ผ่านระบบ Zoom Meeting ไปยัง หน่วยงานราชการต่าง และ หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมี นายชูศักดิ์ ราชบุรี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด**นายบุรี ทิพนัส สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด นายเอกภาพ พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
ในการนี้ ที่ประชุมได้รับทราบ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

และผลการดำเนินงานให้บริการวัคซีนโควิด-19 จังหวัดร้อยเอ็ด ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 36 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 10 /2564 เรื่องพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง ฯ ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 การสื่อสารความเสี่ยงและสร้างการรับรู้สาหรับประชาชน และร่วมกันพิจารณา มาตรการป้องกันและควบคุมโรคฯ ( เพิ่มเติม) จัดทำประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด ฉบับที่ 37 การจัดหาชุดตรวจ Antigen Test Kit ( ATK) สำหรับตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และชุดน้ำยาเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ (VTM) และอุปกรณ์สำหรับเก็บตัวอย่าง เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทางห้องปฏิบัติการ.
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
20 กรกฎาคม 2564

–ให้เครดิต**
ธีรศักดิ์ คำแก้ว ข่าว/ ภาพ ทองสุข โพนเงิน บรรณาธิการข่าว
——
ข่าว:ศรีไพร ทูลธรรม สื่อและประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด-082-930-2374

%d bloggers like this: