ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 226 รายจากตจว.205ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 3,516 รายรักษาตัว1,692รายเสียชีวิต1รายรวม24รายแจ้งผ่านระบบ Line : 101comehome

ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 226 รายจากตจว.205ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 3,516 รายรักษาตัว1,692รายเสียชีวิต1รายรวม24รายแจ้งผ่านระบบ Line : 101comehome

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว

สถานการณ์โรคโควิด- 19 จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 รักษาหายเพิ่ม 198 ราย (รักษาหายสะสม 1,800ราย)
ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,692ราย เสียชีวิต 1 ราย เสียชีวิตสะสม 24 ราย วันนี้ผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้น 226 ราย ยอดติดเชื้อสะสมรวม 3,516 ราย ซึ่งผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่ของวันนี้ เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 205 ราย และเป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัดร้อยเอ็ดจำนวน 21 ราย ติดเชื้อจากการสัมผัสร่วมบ้าน 17ราย และเป็นคลัสเตอร์สหพันธ์ทัวร์ 4 ราย
จำแนกรายอำเภอ ดังนี้
1. อำเภอเกษตรวิสัย 73 ราย เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ 20 ราย จ.ปทุมธานี 18 ราย จ.อยุธยา 13 ราย จ.สมุทรสาคร 10 ราย
จ.สมุทรปราการ 2 ราย จ.ชลบุรี 2 ราย จ.นครปฐม 1 ราย จ.เพชรบุรี 1 ราย มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ดผลพบเชื้อ/ติดเชื้อ ภายในพื้นที่ จากการเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 6 ราย
2. อำเภอพนมไพร 36 ราย ตรวจพบเชื้อที่ กรุงเทพฯ 2 ราย จ.สมุทรปราการ 3ราย และ จ.อยุธยา 2 ราย ติดต่อขอมารักษา/เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ 19 ราย จ.ปทุมธานี 4 ราย จ.อยุธยา 2 ราย จ.สมุทรปราการ 1 ราย จ.นครปฐม 1ราย และ จ.ระยอง 1ราย และ มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ /ติดเชื้อ ภายในพื้นที่ จากการเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 1 ราย
3. อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 20 ราย เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ 14 ราย และ จ.อยุธยา 1 ราย มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ /ติดเชื้อภายในพื้นที่ จากการเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 1 ราย และ คลัสเตอร์สหพันธ์ทัวร์ 4 ราย
4. อำเภอศรีสมเด็จ 17 ราย เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ 11 ราย จ.ปทุมธานี 3 ราย จ.สมุทรสาคร 1 ราย และ จ.อยุธยา 1
ราย มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ/ติดเชื้อ ภายในพื้นที่ จากการเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 1 ราย
5. อำเภอโพนทอง 14 ราย ตรวจพบเชื้อที่ กรุงเทพฯ 1 ราย ติดต่อขอมารักษา/เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 3 ราย จ.ปทุมธานี 1
ราย จ.สมุทรปราการ 1 ราย และ จ.สมุทรสาคร 1 ราย มาตรวจ ที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ดผลพบเชื้อ/ติดเชื้อภายในพื้นที่ จากการเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 7 ราย
6. อำเภอจังหาร 14 ราย เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ 10 ราย และ จ.ปทุมธานี 3 ราย มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด
ผลพบเชื้อ/ติดเชื้อภายในพื้นที่ จากการเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 1 ราย
7. อำเภอโพธิ์ชัย 13 ราย ตรวจพบเชื้อที่ กรุงเทพฯ 3 ราย และ จ.อยุธยา 3 ราย ติดต่อขอมารักษา/เดินทางมาจาก
จ.สมุทรสาคร 4 ราย และจ.ชลบุรี 3 ราย มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด
8. อำเภอธวัชบุรี 13 ราย ตรวจพบเชื้อที่ กรุงเทพฯ 5 ราย ติดต่อขอมารักษา / เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 7 ราย และ
จ.สมุทรสาคร 1ราย มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
9. อำเภอทุ่งเขาหลวง 11 ราย เดินทามาจากรุงเทพฯ 10 ราย และ จปทุมธานี 1 ราย มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ

10. อำเภอหนองพอก 11 ราย ตรวจพบเชื้อที่ กรุงเทพฯ 4 ราย จ.สมุทรปราการ 1 ราย และ จ.ชลบุรี 1 ราย ติดต่อขอมารักษา/
เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ 3 ราย จ.ปทุมธานี 1 ราย และ จ.บุรีรัมย์ 1 ราย มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
11. อำเภอจตุรพักตรพิมาน 2 ราย เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ 1 ราย และ จ.สมุทรปราการ 1 ราย มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
12. อำเภอเสลภูมิ 1 ราย เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ 1 ราย มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
13. อำเภออาจสามารถ 1 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ ราย มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
วันนี้(29 กรกฎาคม 2564) เวลา 06.00 น. มีรายงานผู้เสียชีวิต 1 ราย รวมยอดผู้เสียชีวิตสะสม 24 ราย ดังนี้
ผู้เสียชีวิตรายที่ 24 เป็นผู้ติดเชื้อรายที่ 1,486 เป็นผู้สัมผัสร่วมบ้านกับผู้เสียชีวิตรายที่ 18 (ผู้ติดเชื้อรายที่ 1287) เป็น
ผู้ป่วยโควิด-19 เพศหญิง อายุ 81 ปี ที่อยู่ ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาล
จตุรพักตรพิมาน และส่งต่อรักษาที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 01.36 น. ผู้ป่วยเสียชีวิต
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ขอแจ้งให้ผู้ติดเชื้อโควิด – 19 และผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด(13จังหวัด) และผู้ที่มาจากจังหวัดอื่นนอกจาก 13 จังหวัด ขอให้ทุกท่านลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการรักษา การแยกกักตัว หรือ แยกสังเกตอาการ แล้วแต่กรณี ขอให้รายงานตัวต่อผู้นำชุมชน หรือ อสม. หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ก่อนเดินทางเข้าพื้นที่
(รายละเอียดตามประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด ฉบับที่ 37) ท่านจะได้รับการดูแลตามมาตรการการรักษาพยาบาล การป้องกันควบคุม
โรคโควิด-19 อย่างครอบคลุม ส่วนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ขอให้ลงทะเบียนผ่านระบบ Line : 101comehome พยาบาลโควิดที่ดูแลในแต่ละอำเภอจะประสานหาเตียงและตอบกลับท่านภายใน 3 ชั่วโมง
กลับร้อยเอ็ดให้แจ้ง ผู้นำชุมชน อสม. หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ก่อนเดินทางเข้าพื้นที่
ลงทะเบียนเข้าระบบ Line : 101comehome
เพื่อประสานทีมบุคลากรทางการแพทย์ ประเมินอาการ ประเมินความเสี่ยงนำเข้าสู่ระบบการรักษา การป้องกันและควบคุมโรค และช่วยชีวิตได้ทันในภาวะวิกฤต
เพื่อให้ท่านได้รับความสะดวก และลดการแพร่เชื้อกระจายเชื้อ

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว

Cr.สสจ.ร้อยเอ็ด