เชียงใหม่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ปลูกป่าราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ คืนผืนป่าให้แผ่นดิน


เชียงใหม่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ปลูกป่าราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ คืนผืนป่าให้แผ่นดิน

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับ อุทยานแห่งชาติศรีลานนาและชมรมคนพร้าวรักษ์ป่าร่วมกันปลูกป่าราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ คืนผืนป่าให้แผ่นดินเพื่อเป็นการคืนผืนป่าให้กับต้นน้ำหลังพื้นที่ดังกล่าวถูกลักลอบแผ้วถางถึง 120 ไร่ เพื่อทำการเกษตรแต่ทางอุทยานสามารถขอคืนพื้นที่และให้ชาวบ้านอยู่ร่วมกันกับป่าพร้อมปลูกป่าทดแทน

ชาวเขาเผ่าลาหู่บ้านหนองผาม ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่เต้นจะคึ ซึ่งเป็นหนึ่งในการทำพิธีและการแสดงต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนจะร่วมกันปลูกป่า ตามโครงการป่าราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ คืนผืนป่าให้แผ่นดิน ที่ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ หรือ กอ.รมน. จว. ชม.อุทยานแห่งชาติศรีลานนา /สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 /ชมรมคนพร้าวรักษ์ป่า/พระสงฆ์ /เด็กนักเรียน/ชาวบ้านหนองผาม/ฝ่ายปกครองอำเภอพร้าวและหน่วยงานที่เกี่ยวของ กว่า 200 คน ร่วมกันปลูกป่าที่บริเวณป่าต้นน้ำบ้านหนองผาม หมู่ที่ 14 ตำบลสันทรายโดยการปลูกป่าใช้พันธุ์ไม้ท้องถิ่นจำนวน 4,000 ต้น พื้นที่ 20 ไร่ บริเวณป่าต้นน้ำ บ้านหนองผา หมู่ที่ 14 ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
พระครูวรวรรณวิวัฒน์ เจ้าคณะตำบลโหล่งขอด ประธานชมรมคนพร้าวรักษ์ป่า เปิดเผยว่า สำหรับการปลูกป่าครั้งนี้นั้นเนื่องจากก่อนหน้านี้พื้นที่ป่าต้นน้ำในเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนาได้มีการบุกรุกแผ้วทางป่าเมื่อทางอุทยานเข้ามาหารือกับทางวัดโดยให้พระสงฆ์เป็นที่ยึดเหนี่ยวเพื่อประสานชาวบ้านให้พร้อมใจกันตระหนักถึงการดูแลรักษาป่าจึงทำให้ป่าไม้ในเขตอุทยานมีความสมบูรณ์ขึ้นไม่มีการบุกรุกแผ้วถางป่า

ขณะที่ ร.ต.ท.นคร ปัญญาทิพย์ ที่ปรึกษาชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.พร้าว เปิดเผยว่าหลังมีการทำงานร่วมกันหลายฝ่ายทำให้ชุมชนในอำเภอพร้าวมีความสามัคคีกันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมและหันหน้าเข้าหากันไม่มีการบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นทำให้คนอยู่กับป่ารักษาป่าต้นน้ำในพื้นที่ของต้นไม่ให้มีการบุกรุกเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ชาวบ้านเข้าใจและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการดูแลป่ามากขึ้นด้วย

ด้านนายยศวัฒน์ เธียรสวัสดิ์ หัวหน้าพื้นที่อนุรักษ์แบบบูรณาการเปิด

เผยว่า พื้นที่ๆแห่งนี้เคยมีการบุกแผ้วถางป่าเพื่อทำการเกษตรมากถึง 120 ไร่ดังนั้นทางแห่งชาติศรีลานนาได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ขอคืนจนปัจจุบันชาวบ้านในพื้นที่มีความตระหนักและเข้าใจด้านการอนุรักษ์ป่าไม้เพิ่มมากขึ้นจึงได้มีการส่งมอบคืนพื้นที่ซึ่งมีบุกรุก แผ้วถางป่าเพื่อสร้างบ้าน และขยายพื้นที่ทำกิน ขณะเดียวกันในแต่ละหมู่บ้านก็ได้มีการปฏิญาณร่วมกันของคนในหมู่บ้านจะไม่มีการบุกรุกแผ้วถางเพิ่มเติม และจะช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ร่วมกัน

สำหรับอุทยานแห่งชาติศรีลานนานั้น มีเนื้อที่ครอบคลุม 3 อำเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 920,468 ไร่ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของจังหวดเชียงใหม่ ปัจจุบันบนพื้นที่สูงในเขตป่าอุทยานแห่งชาติศรีลานนาได้มีชาวบ้านอาศัยอยู่ทำกินในพื้นที่ป่า ทำให้มีการบุกรุก ขยายพื้นที่ทางการเกษตรมากขึ้น จึงเกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้ ดังนั้น ทาง กอ.รมน. จว. ชม. และอุทยานแห่งชาติศรีลานนาจึงได้ร่วมกันปลูกป่าเพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรป่าไม้ ดิน และน้ำ

และเพื่อให้เกิดความรัก ความหวงแหนป่าต้นน้ำและให้ตระหนักถึงผลกระทบจากการที่ป่าไม้ถูกทำลายลงไปให้ได้รับการฟื้นฟู ในระยะเวลาอันรวดเร็วรวมไปถึง สามารถป้องกันการเกิดดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลากในช่วงฤดูฝนด้วยนอกจากนี้แล้วการปลูกป่าระหว่างชาวงบ้านและเจ้าหน้าที่รัฐยังเป็นการเอลดความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐ และชุมชนบนพื้นที่ป่าต้นน้ำ ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีกลมเกลียวของคนในชาติด้วย 0000000000จบ000000000