ข่าวรัฐสภา

อาคารรัฐสภา 1 นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง รับหนังสือจากประชาชนชาวพิมาย

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง รับหนังสือจากประชาชนชาวพิมาย นำโดย นายดนัย
ตั้งเจิดจ้า นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย เพื่อขอรับความเป็นธรรมจากกรณีกรมศิลปากรประกาศกำหนด
เขตที่ดินโบราณสถานเมืองพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ หลังจากที่ประชาชนจำนวน 1,665 ราย ได้รับหนังสือจากกรมศิลปากร ได้สอบถามไปยังเทศบาลตำบลพิมายและร่วมประชุม
หาแนวทางการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้ง รวบรวมประชาชนในการเช้าชื่อฟ้องศาลปกครองเพื่อให้มีคำสั่งระงับการประกาศดังกล่าว เพื่อขอความเป็นธรรมให้กับประชาชนในพื้นที่จึงขอให้กรมศิลปากรพิจารณา ดังนี้
1. ขอให้ระงับการประกาศกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานเมืองพิมายที่ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 2,658 ไร่ 25 ตารางวา (4,252,900 ตารางเมตร)
2. ขอให้กำหนดเขตที่ดินโบราณสถานที่กำหนดจำนวนโบราณสถานสำหรับชาติที่ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2479 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 ตามที่กรมศิลปากรได้ล้อมรั้วไว้เป็นจุด ๆ ตามประกาศกำหนดจำนวนโบราณสถานสำหรับชาติ ซึ่งยึดถือเป็นประเพณีปฏิบัติ พร้อมทั้งต้องการให้กรมศิลปากรบูรณะปรับปรุงจุดต่าง ๆ ที่ประกาศกำหนดจำนวนโบราณสถานสำหรับชาติทั้งฉบับแรก และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 ไว้แล้ว ให้แข็งแรง สวยงามด้วย
3. การจัดทำข้อกำหนดกรอบทิศทางการดูแลเมืองและแนวทางอนุรักษ์โบราณสถาน ศิลป วัฒนธรรมตลอดจนสถาปัตยกรรมที่งดงาม ควรระดมความคิดเห็น การมีส่วนร่วม ทั้งภาครัฐ นักวิชาการ และประชาชนในพื้นที่
4. การควบคุมการก่อสร้างอาคารและพัฒนาสิ่งที่ก่อสร้างต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น ขอให้ใช้หลักการรูปแบบและข้อกำหนดของประกาศผังเมืองรวมชุมชนพิมาย กรมโยธาธิการและผังเมือง และผลการศึกษาตามประกาศการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าพิมายโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้เทศบาลตำบลพิมายกำหนดเป็นเทศบัญญัติเพื่อควบคุมอาคารในพื้นที่ตามที่กรมศิลปากรวิตกกังวล
5. ขอให้กรมศิลปากรถอนการแจ้งความดำเนินคดีชาวบ้านและเทศบาลตำบลพิมาย ข้อหาบุกรุกโบราณสถาน
นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย กล่าวว่า จะรับเรื่องดังกล่าวไว้และส่งให้คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

 

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน