วันเสาร์ ที่ 16 เดือนพฤศจิกายน คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานการ ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หัวหน้าหน่วยงานราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ทุกหน่วย และภาคีเครือข่ายการพัฒนาอำเภอเดชอุดม ครั้งที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

-อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
วันจันทร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2562
เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมอำเภอเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานการ ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หัวหน้าหน่วยงานราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ทุกหน่วย และภาคีเครือข่ายการพัฒนาอำเภอเดชอุดม ครั้งที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

โดยมีสาระสำคัญในการประชุมดังนี้
1. มอบหนังสือสำคัญและแสดงหลักฐานการเป็นผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้รับแต่งตั้ง 2. มอบใบประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
3. มอบใบประกาศเกียรติคุณจากกองทุนออมแห่งชาติ กอช.เพื่อชมเชยหมู่บ้านที่มีผลการดำเนินงานการส่งเสริมวินัยการออมดีเด่น
4. ชี้แจงแนวทางการดำเนินการเพิ่มพื้นที่บุญ ลดพื้นที่บาป ตามนโยบาย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
5. การเตรียมงานกฐินอำเภอเดชอุดม ประจำปี 2562
6. การปรับภูมิทัศน์เพื่อเตรียมการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอหลังใหม่
7. การเตรียมการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3
8. การเตรียมการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 (สวนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10)
9. การเตรียมการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และหอจดหมายเหตุเมืองเดชอุดม
10. การเตรียมการจัดงานฉลองนามเมืองพระราชทาน 175 ปี เดชอุดม 23 ก.ค.2563
11. การเตรียมการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองและงานมหกรรมของดีวัฒนธรรมประเพณีเมืองเดชอุดม ปี 2563
12. การเตรียมการจัดงานกาชาดอำเภอเดชอุดม ประจำปี 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-29 พฤศจิกายน 2562
13. การชี้เเจงข้อราชการของหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หัวหน้าหน่วยงานราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ทุกหน่วย และภาคีเครือข่ายการพัฒนาอำเภอเดชอุดม
14. ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญอื่นๆของรัฐบาล กระทรวงทบวงกรมและจังหวัดอุบลราชธานี

วันเสาร์ ที่ 16 เดือนพฤศจิกายน คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS: