วันเสาร์ ที่ 16 เดือนพฤศจิกายน คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

จันทบุรี-มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์

จันทบุรี-มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

มอบกระเป๋านักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี
วันนี้ ( 7 พ.ย.62 ) ที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในฐานะประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบกระเป๋านักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 แก่เด็กนักเรียนจำนวน 555 คน โดยมีประธานแม่บ้านมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสถานศึกษา ร่วมในพิธีจำนวนมาก ทั้งนี้ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยจัดการศึกษาแบบการศึกษาสงเคราะห์ให้นักเรียนอยู่ประจำในโรงเรียน

 

มีบุคลากร ข้าราชการ ครู/พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง และลูกจ้างรวม 54 คน มีนักเรียนทุกระดับชั้นรวม 555 คน ผลการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในปี 2561 ที่ผ่านมา นักเรียนมีผลการประเมินระดับชาติ สูงขึ้น ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เฉลี่ยร้อยละ 6.11 มีผลงานความภาคภูมิใจของนักเรียนมากมายทั้งด้านวิชาการและกีฬา ระดับประเทศ อาทิ ชนะเลิศการแข่งขันชักคะเย่อสากล รุ่นเยาวชน ชาย – หญิง / รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง ภาคตะวันออก เป็นต้น โอกาสนี้ เด็กนักเรียนได้ร่วมกันกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ กล่าวสัญญาว่า จะจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตั้งใจเรียน กตัญญูต่อผู้มรพระคุณ เป็นคนดีของสังคม มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

วันเสาร์ ที่ 16 เดือนพฤศจิกายน คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS: