วันศุกร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม/นายกกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

-อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
วันเสาร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2562
เวลา 09.30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอเดชอุดม
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานีนายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม/นายกกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยการรำบวงสรวงจากนางรำโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเดชอุดม เนื่องในโอกาสบูรณะปรับปรุงพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

แล้วเสร็จ และบวงสรวงสักการะศาลหลักเมืองอำเภอเดชอุดม เนื่องในการจัดงานประจำปีและงานกาชาดอำเภอเดชอุดม 2562 ระหว่างวันที่ 23-29 พฤศจิกายน 2562 จัดขึ้นเพื่อหารายได้ให้กิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดมไว้ใช้จ่ายในกิจการสาธารณะกุศลและช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติราษฎรที่ยากจนขาดแคลนไร้ที่พึ่งในเขตพื้นที่อำเภอเดชอุดมและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีรองนายกกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม ที่ปรึกษานายกกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม

คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ในเขตพื้นที่อำเภอเดชอุดม ผู้แทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี เขต 4 นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานหอการค้าอำเภอเดชอุดม ประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอเดชอุดม ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านอำเภอเดชอุดม ปลัดอำเภอ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเดชอุดม กำนัน ทุกตำบล ภาคีเครือข่ายการพัฒนาอำเภอเดชอุดม และประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมพิธี