สมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงจัดประชุมพิจารณารับฟังความคิดเห็นต่อร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 พ.ศ.2562

สมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงจัดประชุมพิจารณารับฟังความคิดเห็นต่อร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 พ.ศ.2562

นายนิรันดร์ แปงคำ ประธานสมัชชาสุขภาพเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุมพิจารณารับฟังความคิดเห็นต่อร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 พ.ศ.2562 เมื่อเช้าวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องกาสะลองคำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียวราย เลขที่ 424 หมู่ที่ 5 ถนนเชียงราย-เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี สมาชิกสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมทบทวนและแสดงความคิดเห็นต่อร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 พ.ศ.2562 อย่างกว้างขวางคับคั่ง

การจัดประชุมพิจารณารับฟังความคิดเห็นต่อร่างมติสมัชชาสุขภาพ ครั้งที่ 12 พ.ศ.2562 ในครั้งนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันพิจารณาข้อเสนอที่ได้รับมาวิพากย์และเพิ่มเติมสาระสำคัญในองค์ประกอบได้อย่างเหมาะสม และเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกส่วนในภาคประชาสังคม อีกทั้ง เพื่อเป็นการสร้างเวทีสาธารณด้วยภาคประชาสังคมด้วยการแสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชน์แห่งสาธารณะ ทั้งนี้ เพื่อนำมติใน 4 ประเด็นมาร่วมกันพิจารณาแสวงหาแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในจังหวัดเชียงรายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงรูปธรรมต่อไป

สำหรับ วาระของการพิจารณาร่วมกันใน 4 ประเด็น ประกอบด้วย วาระการทบทวนมาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน วาระวิถีเพศภาวะ : เสริมพลังสุขภาวะครอบครัว วาระรวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง และวาระการจัดการเชิงระบบสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเห็นและสมเหตุสมผลโดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์และเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อให้เกิดสุขภาวะให้เกิดขึ้นในสังคมและครอบครัวของคนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ผลจากการอภิปรายรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ ยังเป็นการนำข้อเสนอเข้าสู้ฝ่ที่ประชุมสมัชชาสุขภาพ เพื่อให้สมาชิกเครือข่ายที่เป็นผู้แทนที่ได้รับการคัดเลือกเตรียมความพร้อมเข้าร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ภายใต้จุดมุ่ง “ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง..สู่การพัฒนาสังคมสุขภาวะ” ในระหว่างวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2562 ที่ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานครต่อไป
🍇🍍🍓🌮🍵🍭🏺🎄🎊🎯🎭🔮🌏🏯⛽🚀🛰

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
26/11/62