นครศรีธรรมราช พร้อมเป็นเจ้าภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

นครศรีธรรมราช พร้อมเป็นเจ้าภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงานแถลงข่าว “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดนครศรีธรรมราช” โดยมีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช, พล ต.ต.สนธิชัย อาวัฒนกุลเทพ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจังหวัดนครศรีธรรมราช, นายครรชิต มนูญผล แทนนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช, นายกรกฎ เตติรานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช, นายศักดิ์ชัย สุวรรณคช ประธานกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 7 ภาคใต้, นายเจิดศักดิ์ ภูชงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1, นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง), นางสาวลดาวัลย์ ช่วยชาติผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานแถลงข่าว ณ ห้องประชุมบงกชรัตน์ โรงเเรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายเจิดศักดิ์ ภูชงค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ในฐานะประธานอำนวยการจัดงาน กล่าวว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 เขต 2 เขต 3 และ เขต 4สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เป็นเจ้าภาพการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ถือเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับเด็กและเยาวชน ให้เป็นผู้ที่พร้อมด้วยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ จึงได้กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ขึ้น ซึ่งในปีนี้ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางการจัดงาน ให้จัดแบบประหยัด เรียบง่าย คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ซึ่งตรงกับคำขวัญของการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ว่า “หัตถศิลป์ล้ำค่า ภูมิปัญญาเด็กใต้ นวัตกรรมก้าวไกล นำเด็กไทยสู่สากล” ซึ่งเป็นการมุ่งเน้นส่งเสริมพัฒนาที่ตัวเด็กและต่อยอดสู่สากลต่อไป

2

โดยการจัดงานครั้งนี้ มีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 256๓ ในสถานที่แข่งขัน จำนวน 7 อำเภอ 33 ศูนย์การแข่งขัน จะมีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 7มกราคม 2563 ณ บริเวณสนามหน้าเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช โดยสถานที่แข่งขันในทุกกิจกรรมจะใช้สถานศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ เป็นสถานที่แข่งขัน และเป็นที่พักของผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งจะมาจาก 14 จังหวัด 36 เขตพื้นที่การศึกษา ทั้งประถมศึกษา มัธยมศึกษา และศูนย์การศึกษาพิเศษในภาคใต้ รวมแล้วประมาณ ๑00,000 คน มาเข้าร่วมการแข่งขัน

ทั้งนี้ จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ร่วมกับทุกภาคส่วนเตรียมอำนวยความสะดวกและสร้างความประทับใจในฐานะเจ้าบ้าน โดยได้เตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย การจราจร การรักษาพยาบาล ที่พักสวัสดิการ อาหารและอื่น ๆ สำหรับผู้มาร่วมงาน เหมือนญาติที่มาเยี่ยมบ้าน ขอให้แขกผู้มาเยือนทุกคนได้สบายใจว่า จะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากประชาชนชาวนครศรีธรรมราชทุกคนอย่างเต็มที่

สำหรับแนวทางนโยบายในการจัดงานครั้งนี้เพื่อค้นหาสุดยอดผลงานนักเรียนในด้านศิลปหัตถกรรมนักเรียนในแต่ละกิจกรรม เพื่อให้เยาวชนไทยหันมาเอาใจใส่ในการเรียนวิชาชีพ ฝึกฝนทักษะฝีมือตนเองให้มีความเป็นเลิศ และรอบรู้ในวิชาชีพที่ตนเองถนัด อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปหัตถกรรมและวิชาการ ให้นักเรียนได้มาแสดงผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำไปพัฒนาต่อยอดเกิดผลงานที่ดีมีประโยชน์ให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ซึ่งขณะนี้ จังหวัดนครศรีธรรมราช และทุกภาคที่เกี่ยวข้องได้จัดเตรียมการทุกอย่างเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันครั้งนี้ไว้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ทั้งสถานที่จัดการแข่งขัน กรรมการจัดการแข่งขัน สถานที่พัก และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทุกด้าน พร้อมต้อนรับแขกผู้มาเยือนทุกคนอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดงานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ที่จะมาถึงนี้