ข่าวรัฐสภา

จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ เลขานุการคณะกรรมาธิการ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้

วันที่ 3 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ เกาะพะงัน อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ เลขานุการคณะกรรมาธิการ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมไปถึงผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ในปี พ.ศ.2562 พร้อมทั้งรับทราบปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญในการดำเนินงาน ในประเด็นปัญหาการขาดแคลนข้าราชการและพนักงานที่จะปฏิบัติงาน เนื่องจากเกาะพะงันเป็นพื้นที่ห่างไกลและเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีค่าครองชีพสูง รวมไปถึงอุปสรรคด้านการคมนาคมขนส่งที่ต้องใช้ระยะเวลาเดินทางและมีค่าใช้จ่ายสูง โดยมีนายเกริกไกร สงธานี นายอำเภอเกาะพะงัน และผู้บริหารจากเทศบาลในพื้นที่เกาะพะงัน ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลปัญหาในพื้นที่อำเภอเกาะพะงัน

ในการนี้ คณะฯ ได้มีข้อเสนอแนะให้พื้นที่มีการบูรณาการแผนการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงาน การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสนับสนุนการจัดทำงบประมาณ การจัดทำระบบท่าเรือ รวมทั้งการกำหนดแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว เพื่อให้การพัฒนาและจัดเก็บรายได้ของพื้นที่มีประสิทธิภาพและนำไปสู่การพัฒนาที่ยังยืนต่อไป
ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน