ร้อยเอ็ดศึกษาภัยแล้งที่ผ่านมาพร้อมแบ่งเขตพื้นที่ดูแลสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ปี63 /PALANCHAI TV/ชสอท./nuk/0817082129-รายงาน


ร้อยเอ็ดศึกษาภัยแล้งที่ผ่านมาพร้อมแบ่งเขตพื้นที่ดูแลสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ปี63

/PALANCHAI TV/ชสอท./nuk/0817082129-รายงาน

ตามที่คณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยแล้งจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2563 ครั้งที่1/2563 เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2563 ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ผ่านมา โดยมี นายเลิศบุศย์ กองทอง รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน นายเกรียงไกร จิตธรรม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เลขานุการ และคณะ ฝ่ายต่างๆเข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

จึงได้ศึกษาสถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2561-2562 ดังนี้
สถานการณ์ภัยแล้ง (กรณีฝนทิ้งช่วง) จังหวัดร้อยเอ็ด ปี ๒๕๖๑ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นมา จังหวัดร้อยเอ็ดได้ประสบภัยแล้งเนื่องจากเกิดสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในเขตพื้นที่จังหวัด ทำให้เกษตรกรจำนวนมากประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค จังหวัดได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่ 5 อำเภอ 41 ตำบล 388 หมู่บ้าน ได้แก่ อำเภอปทุมรัตต์ อำเภอสุวรรณภูมิ อำเภอเกษตรวิสัย อำเภอเมืองสรวง และอำเภอจตุรพักตรพิมาน

จม
สรุปพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฝนทิ้งช่วง) ปี ๒๕๖๑ จำนวน 5 อำเภอดังกล่าว 44 ตำบล 388 หมู่บ้าน เกษตรกรประสบภัย จำนวน 20,277 ข้าว 234,974.50 ไร่ รวมเงินขอรับการช่วยเหลือ จำนวน 261,526,618.50 บาท
มากสุด อำเภอปทุมรัตต์ 8ตำบล 101 หมู่บ้าน 8,300 ครัวเรือน ข้าว 108,875.50 ไร่ วงเงินขอความช่วยเหลือ 121,178,431.50 บาท รองลงมา อำเภอเกษตรวิสัย ๑๓ ตำบล ๑๖๐ หมู่บ้าน 8,556 ครัวเรือน ข้าว 92,288.00 ไร่ วงเงิน 102,716,544.00 บาท
และ อำเภอจตุรพักตรพิมาน 10 ตำบล 31 หมู่บ้าน จำนวนเกษตรกร 189 ข้าว 1,555.25 ไร่ รวม 1,555.25 ไร่ เงินช่วยเหลือ 1,730,993.25 บาท,อำเภอ เมืองสรวง 5 ตำบล 42 หมู่บ้าน 677 ครอบครัว ข้าว 4,305.00 ไร่ วงเงิน 4,791,465.00 บาท

สถิติภัยแล้งจังหวัดร้อยเอ็ด ย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้ ปี 2562 1 ครั้ง 3 อำเภอ 3 ตำบล 14หมู่บ้าน4,290 ครัวเรือน การให้ความช่วยเหลือ 200,000 บาท
สถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปี 2562 เริ่มมีผลกระทบทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนตั้งแต่วันที่ ๑๙ ธันวาคม 25๖๑ เนื่องจากแหล่งน้ำดิบจากธรรมชาติที่จะนำมาผลิตน้ำประปาหมู่บ้านเริ่มแห้งขอด ไม่มีแหล่งน้ำต้นทุน ขาดแคลนพื้นที่รับน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก จึงทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และเป็นพื้นที่นอกเขตชลประทาน

จังหวัดได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เมื่อวันที่
14 มกราคม 2562 ในพื้นที่ ๓ อำเภอ ๓ ตำบล ๑๔ หมู่บ้าน ประกอบด้วย) อำเภอเมืองสรวง ได้แก่ หมู่ที่ 1,3 และ หมู่ที่ 9 ตำบลคูเมือง, 2) อำเภอเกษตรวิสัย ได้แก่ หมู่ที่ 3,4,12 และ หมู่ที่ 13 ตำบลสิงห์โคก,3) อำเภอสุวรรณภูมิ ได้แก่ หมู่ที่ 1,7,8,9,10,12 และ หมู่ที่ 15 ตำบลนาใหญ่
การจัดสรรวงเงินทดรองราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง จังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดสรรวงเงินทดรองราชการฯ ให้อำเภอสุวรรณภูมิ จำนวน 200,000 บาท
สำหรับอำเภอเกษตรวิสัยและอำเภอเมืองสรวง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือจัดหาน้ำอุปโภคบริโภค องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น ดำเนินการสูบน้ำจากแหล่งน้ำดิบธรรมชาติเพื่อนำมาเติมแหล่งน้ำที่ผลิตน้ำประปาประจำหมู่บ้าน

โดยที่จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แบ่งพื้นที่รับผิดชอบ กรณีเกิดสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ดังนี้ที่1.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด,จังหารและอำเภอธวัชบุรี ระดับอำเภอ ทปค.อ.แต่ละแห่ง,อปท.ทุกแห่งในพื้นที่ ระดับจังหวัด การประปาร้อยเอ็ด มทบ.27 ปภ.ร้อยเอ็ด ชลประทานร้อยเอ็ด อบจ.ร้อยเอ็ด, ที่2.อำเภอพนมไพร เกษตรวิสัย และอำเภอสุวรรณภูมิ ระดับอำเภอ ทปค.อ.แต่ละแห่ง,อปท.ทุกแห่งในพื้นที่ ระดับจังหวัด การประปาสุวรรณภูมิ ร16พัน1 ปภ.ร้อยเอ็ด ชลประทานร้อยเอ็ด อบจ.ร้อยเอ็ด,

ที่3.อำเภอโพธิ์ชัย เสลภูมิ และอำเภอโพนทอง ระดับอำเภอ ทปค.อ.แต่ละแห่ง,อปท.ทุกแห่งในพื้นที่ ระดับจังหวัด การประปาโพนทอง ร16พัน1 ปภ.ร้อยเอ็ด ชลประทานร้อยเอ็ด อบจ.ร้อยเอ็ด,ที่4.อำเภอปทุมรัตต์ ระดับอำเภอ ทปค.อ.แต่ละแห่ง,อปท.ทุกแห่งในพื้นที่ ระดับจังหวัด การประปาพยัคภูมิพิสัย ร16พัน1 ปภ.ร้อยเอ็ด ชลประทานร้อยเอ็ด อบจ.ร้อยเอ็ด,ที่5.อำเภอหนองพอก เมยวดี ศรีสมเด็จ เชียงขวัญ และอำเภอทุ่งเขาหลวง ระดับอำเภอ ทปค.อ.แต่ละแห่ง,อปท.ทุกแห่งในพื้นที่ ระดับจังหวัด มทบ.27 ปภ.ร้อยเอ็ด ชลประทานร้อยเอ็ด อบจ.ร้อยเอ็ด,และที่6.อำเภอจตุรพักตรพิมาน โพนทราย อาจสามารถ เมืองมสรวง และอำเภอหนองฮี ระดับอำเภอ ทปค.อ.แต่ละแห่ง,อปท.ทุกแห่งในพื้นที่ ระดับจังหวัด ร16พัน1 ปภ.ร้อยเอ็ด ชลประทานร้อยเอ็ด อบจ.ร้อยเอ็ด

โดยพื้นที่ทั้งหมด สนับสนุนโดย ศูนย์ ปภ.เขต 6 ขอนแก่น สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11(อุบลฯ) และสำนักทรัพยากรน้ำภาค4 (ขอนแก่น) เป็นหน่วยสนับสนุนระดับเขต

/PALANCHAI TV/MOITC/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-ข่าว