Uncategorized ข่าว เพชรบูรณ์

ประชุมคณะทำงานการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน ของคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาขน

(ประชุมคณะทำงานการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน ของคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาขน)

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00 น. นายสุรพงษ์ พรมเท้า ประธานคณะทำงานการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน ภายใต้คณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน มีนายแพทย์ พลเดช ปิ่นประทีป เป็นประธานคณะฯ ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานที่ตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมของคณะอนุกรรมาธิการฯ เพื่อหารือประเด็นแนวทางกรอบการทำงานแต่ละด้าน การมีส่วนร่วมของประขาชน

เพื่อนำข้อมูลเสนอต่อประธานคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่จะประชุมคณะในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นี้ มีนายบรรหาร บุญเขต รองประธานคณะทำงานฯ อนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน ร่วมประชุมหารือด้วย ประชุมที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์