ข่าวเชียงใหม่

ศูนย์ฝึกอบรมครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ศูนย์ฝึกอบรมครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ให้การต้อนรับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ ศึกษาธิการจังหวัดเขียงใหม่ ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รอง สพม.เขต 34 ศน.วีระ อุสาหะ ดร.วรศักดิ์ วัชรกำธร หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ ดร.จิราภรณ์ สุภิสิงห์ ผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรมครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมคณะร่วมให้การต้อนรับ หม่อมหลวง ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ณ อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะยังได้ เยี่ยมชมการดำเนินงาน ภายใต้“โครงการพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค รุ่นที่ 17”

ซึ่งศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยหน่วยศึกษานิเทศก์ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดอบรมให้แก่ครูจากสถาบันต่าง ๆ ณ ห้องเรียน 29145 ชั้น 14 และห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เข้ารับการอบรมจำนวน 83 คน แบ่งเป็นครูผู้สอนระดับประถมศึกษา จำนวน 71 คน

ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 12 คน วิทยากรเจ้าของภาษาจากสถาบันบริติช เคานซิล จำนวน 3 คน และวิทยากรไทย จำนวน 3 คน อีกทั้งยังได้มีการประชุมเพื่อพัฒนาการดำเนินงานศูนย์ฝึกอบรมครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) อีกด้วย