Uncategorized

นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ออกหน่วยอำเภอยิ้ม…..เคลื่อนที่

เวลา 07.30 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ออกหน่วยอำเภอยิ้ม…..เคลื่อนที่ เพื่อพบปะพี่น้องประชาชน ณ วัโพธิ์สุทธาวาส บ.ต้นโพธิ์ ตำบลโคกหม้อ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรค์ โดยมีหน่วยงานจากส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลโคกหม้อ รพ.สต.ต้นโพธิ์ คณะครู นักเรียน รร.วัดต้นโพธิ์ มาให้บริการประชาชน มีการตรวจวัดความดันโลหิต การปลูกพืชไฮโปรโบนิค การปลูกพืชใช้น้ำน้อย การให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและการปลูกพืชใช้น้ำน้อย จากนั้นร่วมกับ ประชาชนจิตอาสา ปลูกตันไม้ เพื่อสร้างความร่มรื่นให้กับวัดอีกทางหนึ่งด้วย ///นายรัฐพล ธุระพันธ์ ข่าว/ภาพ ต้อย รอบรั้ว ภูธร รายงาน 0619525644 ///