Uncategorized

ปราจีนบุรี ผู้ว่าฯ ไขลานข้าราชการ มอบนโยบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด มุ่งให้ประชาชนยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น

ปราจีนบุรี ผู้ว่าฯ ไขลานข้าราชการ มอบนโยบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด มุ่งให้ประชาชนยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น
วันที่12 มิ.ย. 2561 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม 401 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผวจ.ปราจีนบุรี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการ ได้เรียกหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปราจีนบุรีมาประชุม เพื่อติดตามสอบถามและรับทราบสภาพปัญหา ในการดำเนินงานโครงการต่างๆ

โดยเฉพาะโครงการอาหารกลางวันนักเรียน จะต้องไม่มีปัญหาการทุจริตเกิดขึ้นในจังหวัดปราจีนบุรีอย่างเด็ดขาด และได้มอบหมายสำนักพื้นที่การศึกษา ตั้งคณะทำงานออกตรวจสอบให้ทั่วถึงทุกโรงเรียน หากพบปัญหาให้รายงานโดยทันที สำหรับกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ได้มอบหมายให้ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี จัดทำแผนการดำเนินงานตลอดเดือนกรกฎาคม เพื่อเป็นการถวาย เนื่องในวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ซึ่งจิตอาสาทุกคนจะใส่เสื้อสีเหลืองถวายความจงรักภัคดีในโอกาสดังกล่าวด้วยผวจ.ปราจีนบุรี ได้กล่าวเพิ่มเติม เป็นห่วงถึงสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยบนท้อถนนของประชาชน ในเรื่องของขยะมูลฝอย ปัจจุบันมีปริมาณขยะสูงถึง 60 ตัน / วัน ซึ่งจะต้องวางแผนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบไว้ล่วงหน้าใน 3 ระยะคือ ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เริ่มจากการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนในสถานศึกษา ชุมชน โดยมอบให้เทศบาลและท้องถิ่นไปหารือดำเนินการหามาตรการรองรับ เช่น การจัดสร้างโรงกำจัดขยะ ทั้งนี้ต้องไปศึกษาระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป พร้อมนี้ได้เน้นย้ำให้ข้าราชการทำตัวให้เป็นตัวอย่างให้กับประชาชน ใส่หมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อคในการขับขี่รถจักยานยนต์และคาดเข็มขัดนิรภัยในการขับรถยนต์ทุกครั้ง ซึ่งปัจจุบันพบว่าประชาชนจังหวัดปราจีนบุรีที่ใช้ยวดยานพาหนะยังขาดความตระหนักถึงความปลอดภัย ซึ่งจะต้องช่วยกันรณรงค์และบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังควบคู่กันไป


** ทีมข่าว กองบรรณาธิการ รายงาน