Uncategorized

พิจิตร-สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร

พิจิตร-สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร

นายแสณ เกิดฤทธิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร เพื่อจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
* สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลของนายมนตรี ภักดีโต การกลั่นสมุนไพรไล่แมลง ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม ,กลุ่มแปรรูปกล้วยทุ่งใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง ,นายณรงค์ แสงจันทร์ การแปรรูปสมุนไพรโบราณ อ.บึงนาราง ,นายเดชาทร ศรีทัน การทำบ้านดิน อ.โพทะเล ,สมุนไพรผง เกษตรกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ซึ่งโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกรได้เข้าถึงบริการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมสร้างนวัตกรรมเกษตรจากการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นการสร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นทีพัฒนาก้าวไปข้างหน้า **สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ได้ขับเคลื่อนการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาต่อยอดผสมผสานกับนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์และตรงตามความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป

**ข้อมูลภาพข่าว:นางสาวนิสาชล สุดดี /นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน
//////////////////////////////////