Uncategorized

ปราจีนบุรี อสม.เร่งออก หยอดทรายหวั่นแพร่ไข้ เลือดออก!!

ปราจีนบุรี อสม.เร่งออก
หยอดทรายหวั่นแพร่ไข้
เลือดออก!!

วันนี้ 17 กค. 61 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
ม.1 ต.ลาดตะเคียน
อ.กบินทร์บุรี
จ.ปราจีนบุรี สังกัดโรง
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล รพสต.ลาดตะเคียน โดยการนำของ
ผอ.วุฒิชัย แสวงสุข
(หมอโอ้) ได้มอบหมาย
ให้ อสม.แต่ละหมู่ให้
ออกปฎิบัติหน้าที่ดูแล
สุขนามัยของประชาชน
ในแต่ละหมู่ เน้นในเรื่อง
ไข้เลือดออกหาทางป้อง
กัน

อย่างเป็นระบบโดย
ให้อสม.สอดส่องดูแลให้
ประชาชนในพื้นที่ปลอด
จากโรคต่างๆที่สุ่มเสี่ยง

ที่ผ่านมา ต.ลาดตะเคียน
มีการแพร่เชื้อไข้เลือด
ออกเป็นประจำเนื่องจาก
ประชาชนมีบ้านเรือนอยู่
ติดป่าจึงทำให้เป็นแหล่ง
อาศัยของยุงลาย จึงให้
อสม.เฝ้าระวังทำงานเชิง
รุกขจัดแหล่งเพาะพันธ์
ลูกน้ำยุงลายให้หมดสิ้น
ไป ซึ่งทีมอสม.ได้ออก
พ่นหมอกควันและหยอด
ทรายอเบธทุกๆ1-2เดือน
ตามบ้านเรือนประชาชน
วัดและโรงเรียน

ภาพ/อสม.
ข่าว/ทองสุข สิงห์พิมพ์
ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัด
ปราจีนบุรี/รายงาน…