Uncategorized

นราธิวาส จัดสัมมนาเชิงวิชาการ ด้านการบริหารป่าพรุโต๊ะแดง

นราธิวาส จัดสัมมนาเชิงวิชาการ ด้านการบริหารป่าพรุโต๊ะแดง โดยดึงทุกภาคส่วนร่วมมือและระดมความคิดเห็น เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนเชิงบูรณาการในการขับเคลื่อนที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน

 

ห้องประชุม โรงแรมอิมพีเรียล อ.เมือง จ.นราธิวาส นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงวิชาการ

ด้านการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงในพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เพื่อแสดงความคิดเห็นร่วมกันในการวิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงที่มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมทั้งหาแนวทางในการขจัดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา เพื่อเป็นทิศทางในการสร้างแนวทางปฏิบัติที่มุ้งสู่ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานที่เกิดจากการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและราษฎรในพื้นที่ โดยรูปแบบการจัดการสัมมนาเกี่ยวกับการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงนางสานหยุด เพ๊ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่อ

 

งมาจากพระราชดำริฯเปิดเผยว่า จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง รวม 3 ครั้งที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น จำนวน 583 ราย โดยหน่วยงานราชการในส่วนกลางและภูมิภาครวมทั้งราษฎรในพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดงได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง สามารถสรุปประเด็นได้ดังนี้ 1.ควรมีการจัดทำแนวเขตในพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดงให้ชัดเจน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของราษฎร 2.ควรให้ราษฎรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกในด้านการบริหารจัดการน้ำและสร้างระบบชลประทานให้คลอบคลุมโดยรอบขอบป่าพรุ 3.พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณรอบขอบเขตพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดงที่ควรส่งเสริ

 

มและนำนโยบายโซนนิ่งไปใช้อย่างจริงจัง พร้อมอบรมให้ความรู้แก่ราษฎรเกี่ยวกับการประกอบอาชีพที่เหมาะสมในทุกมิติ
โดยการสัมมนาในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้น 2 วัน คือวันที่ 17.ก.ค. มีกิจกรรม 3 ส่วน คือ 1.การนำเสนอข้อมูลทางด้านวิชาการภาคบรรยายที่เกี่ยวกับพื้นที่พรุจากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 2.การนำเสนอผลงานภาคนิทรรศการทั้งข้อมูลด้านวิชาการและผลงานวิจัยในแต่ละด้านจากทุกภาคส่วน 3.การเสวนาเรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการป่าพรุอย่างยั่งยืน” โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการทำงานในพื้นที่ป่าพรุจริงมาอย่างยาวนาน เพื่อรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ ซึ่งได้จากการศึกษา ทดลอง วิจัยในป่าพรุจริงและจากประสบการณ์ในการทำงานในพื้นที่ป่าพรุสำหรับใช้ประกอบการวางแนวทางการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงอย่างถูกต้องและยั่งยืน ทั้งในด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าพรุและการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรที่ไม่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ของป่าพรุ นำไปผนวกรวมกับข้อมูลจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงครั้งที่ผ่านมาแล้วนำไปสู่การจัดทำแผนงานเชิงบูรณาการในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงที่ถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพต่อไป โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาจำนวนเกือบ 1,000 คน .

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
0936193807