Uncategorized

ปิดอบรม ลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา

ปิดอบรม ลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา

ที่วัดสนามบิน ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานปิดการอบรมลูกเสือชาวบ้านใหม่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับชมรมวิทยากรลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเพชรบูรณ์และองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จัดการอบรมลูกเสือชาวบ้านใหม่เฉลิมพระเกียรติขึ้น เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติและนอกจากนี้ลูกเสือชาวบ้านอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ รวมทั้งเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของประชาชน ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี แสดงออกถึงการผนึกพลัง สร้างสรรค์ความรักความสามัคคี ปรองดอง อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข และให้ผู้รับการอบรมยึดมั่นในอุดมการณ์คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ พระบรมราโชบาย ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยในการฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ จำนวน 140 คน ดำเนินการอบรมตั้งแต่วันที่ 13-16 กรกฎาคม 2561 ซึ่่่่่งการอบรมในครั้งนี้ถือเป็น รุ่นที่ 95 ของอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ รุ่นที่ 1654 ของศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านที่ 31 เป็น รุ่นที่ 682 ของจังหวัดเพชรบูรร์และเป็น รุ่นที่ 8855/2 ของประเทศ

มนสิชา คล้ายแก้ว ผู้สื่อข่าวจังหวัดเพชรบูรณ์