ร้อยเอ็ดเปิดโครงการวิถีชุมชนคนพนมไพร สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129–


ร้อยเอ็ดเปิดโครงการวิถีชุมชนคนพนมไพร สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129–

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา18.00 น.ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวิถีชุมชนคนพนมไพร สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

โดยมีนายสุเทพ พิมพิรัตน์ นายอำเภอพนมไพร หัวหน้าส่วนราชการอำเภอพนมไพร นายกเทศมนตรีตำบลพนมไพร ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพนมไพร ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แขกผู้มีเกียรติตลอดจนประชาชน ให้การต้อนรับและเข้าร่วมในพิธี
เทศบาลตำบลพนมไพร ได้จัดโครงการวิถีชุมชนคนพนมไพร สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ในระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2561 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอพนมไพร เพื่อเป็นการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงอยู่รักษาศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว

จะทำให้การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอำเภอพนมไพร มีความเข้มแข็งและเป็นที่รู้จักกล่าวขาน โดยอาศัยความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายบูรณาการร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในเขตอำเภอพนมไพร ร่วมกันจัดหาสืบค้นนำมาซึ่งสิ่งที่เป็นของดีแต่ละชุมชนตําบลในอำเภอพนมไพรมาเสนอในโครงการวิถีชุมชนคนพนมไพรสืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

ในการนี้ นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติมอบรางวัลการแข่งขันจัดพานบายศรี การประกวดเมนูสร้างสรรค์จากขนมจีน มอบโล่เกียรติคุณยกย่องคนดีศรีพนมไพร รับเงินสนับสนุนการจัดงาน และร่วมรับชมการแสดงละครเวที “140 ปีเมืองพนมไพรแดนมฤค” ตลอดจนให้เกียรติเป็นประธานเปิดประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ อำเภอพนมไพร ประจำปี 2561 ในคราวเดียวกัน

—–////—–สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129–