Reporter&Thai Army

พล.ต.บัญชา ดุริยพันธ์ ผบ.มทบ.๓๗ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม จิตอาสาประชารัฐร่วมใจ ตามโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ ๒๐ มิ.ย.๖๑ เวลา ๑๐.๑๕ น. พล.ต.บัญชา ดุริยพันธ์ ผบ.มทบ.๓๗ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม จิตอาสาประชารัฐร่วมใจ ตามโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีทั้งสิ้น ๓ โครงการ ได้แก่
๑.โครงการผลักดันเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ดอยอินทรีย์ จำนวน ๘,๐๒๕ ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่แหล่งต้นน้ำ เพื่อให้เป็นแหล่งผลิตน้ำ อุปโภค, บริโภค ให้แก่คนและสัตว์
๒.โครงการป่าชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้ ให้เป็นแหล่งอาหารของชุมชน และทำให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนและมีความสุข
๓.โครงการสร้างป่าสร้างรายได้อันเนื่องมาจากพระราชดำริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๓๐๐ ไร่ โดยการทำเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชน มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
โดยได้ทำการปลูก ต้นยางนา ๒,๐๐๐ ต้น, ต้นตะเคียนทอง ๒,๐๐๐ ต้น, ต้นประดู่แดง ๒,๐๐๐ ต้น, ต้นโพธิ์ ๒,๐๐๐ ต้น, ต้นพะยูง ๒,๐๐๐ ต้น, ต้นโกโก้ ๒,๐๐๐ ต้น, ต้นลองกอง ๕๐๐ ต้น, ต้นทุเรียน ๕๐๐ ต้น, ต้นมะยมชิด ๕๐๐ ต้น, ต้นไผ่ซางหม่น ๕๐๐ ต้น, ต้นเงาะ ๕๐๐ ต้น และ ต้นมะขามป้อม ๒,๐๐๐ ต้น รวมทั้งสิ้น ๑๖,๕๐๐ ต้น ณ วัดพุทธอุทยาน ดอยอินทรีย์ ต.ดอยฮาง อ.เมือง จว.ช.ร. โดยมี มทบ.๓๗, รพ.ค่ายเม็งรายฯ, กอ.รมน.จว.ช.ร., ภ.จว.ช.ร., ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชียงราย, สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕, อำเภอเมืองเชียงราย, เทศบาลนครเชียงราย, องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย, องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์, เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย, เทศบาลตำบลดอยฮาง, สมาคมสตรีอาสารักษาดินแดน, ธนาคารเพื่อการเกษตรเชียงราย, เรือนจำกลางเชียงราย, สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๔, สถาบันการศึกษาในพื้นที่ จว.ช.ร., ภาคเอกชน, รด.จิตอาสา และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๗๐๐ คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย