Uncategorized

โอทอปนวัตวิธีเพชรบูรณ์ รุดหน้า เตรียมดำเนินการในพื้นที่ คาดจะสร้างรายได้ให้ชุมชนกว่า 170 ล้านบาท

โอทอปนวัตวิธีเพชรบูรณ์ รุดหน้า เตรียมดำเนินการในพื้นที่ คาดจะสร้างรายได้ให้ชุมชนกว่า 170 ล้านบาท

ที่ห้องประชุมศรีเทพ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ นายประดิษฐ์ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิด โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นสินค้าที่จำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว

การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในหมู่บ้าน การพัฒนาด้านการให้บริการชุมชนท่องเที่ยว และการยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ในพื้นที่เป้าหมาย 11 อำเภอ 30 ตำบล 31 หมู่บ้าน โดยกำหนดการประชุมฯ 1 รุ่น กลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วย บุคลากรด้านการท่องเที่ยว ผู้นำชุมชน ผู้ผลิตผู้ประกอบการ และผู้นำกลุ่มอาชีพ จำนวน 31 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 10 คน รวมทั้งสิ้น 310 คน
นายประดิษฐ์ หลวงจอก พัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่า โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOPนวัตวิถีถือเป็นหนึ่งในโครงการที่เป็นรูปธรรมในการขับเคลื่อนภารกิจภายใต้โครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน โดยมีแนวทางในการพัฒนาสินค้าและบริการ 5 ด้าน ประกอบด้

 

วย 1.ด้านการบริหาร โดยใช้กลไกคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดและอำเภอ 2.ด้านพัฒนาผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ 3.ด้านสถานที่ 4.ด้านผลิตภัณฑ์ของใช้/ของที่ระลึก จะต้องนำวัตถุดิบที่มีคุณภาพมาผลิต บรรจุภัณฑ์แข็งแรงดีและมีความสวยงาม และ 5.ด้านอาหาร โดยเน้นความสะอาดและถูกสุขอนามัย มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยมีพื้นที่เป้าหมาย 11 อำเภอ 30 ตำบล 31 หมู่บ้าน ประกอบไปด้วย อ.น้ำหนาว จำนวน 30 ผลิตภัณฑ์ ,อ.หล่มสัก จำนวน 50 ผลิตภัณฑ์ ,อ.หล่มเก่า จำนวน 30 ผลิตภัณฑ์ ,อ.เขาค้อ จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์ ,อ.เมืองเพชรบูรณ์ จำนวน 50 ผลิตภัณฑ์ ,อ.วังโป่ง จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์ ,อ.ชนแดน จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ ,อ.หนองไผ่ จำนวน 30 ผลิตภัณฑ์ ,อ.บึงสามพัน จำนวน 40 ผลิตภัณฑ์ ,อ.วิเชียรบุรี จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ และ อ.ศรีเทพ จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ โดยในแต่ละอำเภอ จะนำเสนอของดีประจำอำเภอ เช่นไก่่ย่างจาก อ.วิเชียรบุรี ชาจากดอกกาแฟผสมฝาง จาก อ.น้ำหนาว กุ้งกร้ามกรามกิโล 700 จาก อ.บึงสามพันและของดีของเด่นของแต่ละอำเภออีกกว่า 300 ผลิตภัณท์ โดยพัฒนาชุมชน จ.เพชรบูรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการดังกล่าวจะสามารถสร้างรายได้แก่ชุมชนได้มากกว่า 170 ล้านบาท

มนสิชา คล้ายแก้ว ผู้สื่อข่าวจังหวัดเพชรบูรณ์