พ.อ.ไมตรี ศรีสันเทียะ ผบ.ฉก.ทพ.๓๑ กกล.ผาเมือง มอบหมายให้ ร.ท.ธวัชชัย ช้างรบ ผบ.ร้อย.ทพ.๓๑๐๕ ฉก.ทพ.๓๑ จัด กพ. ร่วมกับราษฏรจิตอาสา อ.ภูซาง


เมื่อ ๒๐ ก.ค. ๖๑ เวลา ๐๘๓๐ – ๑๐๐๐ พ.อ.ไมตรี ศรีสันเทียะ ผบ.ฉก.ทพ.๓๑ กกล.ผาเมือง มอบหมายให้ ร.ท.ธวัชชัย ช้างรบ ผบ.ร้อย.ทพ.๓๑๐๕ ฉก.ทพ.๓๑ จัด กพ. ร่วมกับราษฏรจิตอาสา อ.ภูซาง พัฒนาเตรียมสถานที่จัดโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดก๊อซาว ม.๑๑ ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จว.พ.ย. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้เข้าร่วมประมาณ ๒๐ คน