วันอังคาร ที่ 26 เดือนมกราคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัด สุราษฎร์ธานี คณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา ในคณะกรรมาธิการการศึกษา

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัด
สุราษฎร์ธานี คณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา ในคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา

นำโดย
รองศาสตราจารย์ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พร้อมรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับสภาพปัญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษา หลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการศึกษา การต่อยอดการศึกษา และการเข้าสู่การมีงานทำของผู้เรียน รวมทั้งการจัดการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: