วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // “บิ๊กโจ๊ก” ลงเกาะสมุย เยี่ยมให้กำลังใจตำรวจพื้นที่เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : พ.ท.อำนาจ ปาทะกาญจน์

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. นาย ธีรพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอเกาะสมุย มอบหมายให้ นาย นพดล ขาวมะลิ ปลัดอาวุโสอำเภอเกาะสมุย ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงฯ
สมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเกาะสมุยที่ 15
และหน่วยงานราชการ

กล่าวต้อนรับ พล.ต.ท สุรเชษฐ์ หักพาล ที่ปรึกษา (สบ ๙) ที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม Command center บริเวณที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย และฟังบรรยายสรุป จากนั้นได้เดินทางตรวจเยี่ยมจุดคัดกรอง และได้มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่จุดคัดกรองตามมติของคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

จากการประชุม ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564
ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ได้ให้ความเห็นชอบหลักการเปิดพื้นที่นำร่องรับนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า) เพื่อให้การดำเนินการตามภารกิจที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับผิดชอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ และส่งเสริมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในเรื่องดังกล่าวให้บรรลุ
ตามเป้าหมายที่กำหนด

จึงมอบหมายให้ พลตำรวจโทสุรเชษฐ์ หักพาล ที่ปรึกษา เป็นผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของข้าราชการตำรวจในพื้นที่นำร่อง ๓ เกาะใน จ.สุราษฎร์ธานี ได้แก่ เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า ในวันที่ 30-31 กรกฎาคม เพื่อรับฟังความก้าวหน้าตลอดจนรับทราบปัญหาอุปสรรคต่างๆ รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติ
เพื่อขับเคลื่อนโครงการ “สมุยพลัสโมเดล” ตามนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนการประสานการปฏิบัติกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Cr. : ฝ่ายความมั่นคงเกาะสมุย

%d bloggers like this: