Uncategorized

ชาวอำเภอชุมแสง ร่วมในพิธีวางพวงมาลา พระบาทสมเด็จพระพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยะมหาราช

ชาวอำเภอชุมแสง ร่วมในพิธีวางพวงมาลา พระบาทสมเด็จพระพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยะมหาราช
นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี วางพวงมาลา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ที่ว่าการอำเภอชุมแสง โดยมีนายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอแสง หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน พนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย รวมทั้งประชาราษฎร์ ทุกหมู่เหล่า ได้เข้าร่วมวางพวงมาลา และได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณีกิจ อันเป็นประโยชน์ยิ่งต่อประชาชนชาวไทย
ตลอดรัชสมัยอันยาวนานของพระองค์ท่าน ที่ส่งครองราชย์สมบัติอยู่นานถึง 42 ปี เป็นห้วงเวลาที่พระองค์ท่านทรงต้องเผชิญกับปัญหาทั้งภาพใน และนอกประเทศ พระองค์ทรงปรับปรุงเปลี่ยนแปลง กิจกรรมภายในประเทศให้ก้าวหน้า ทันสมัยต่อเหตุการณ์ ทรงช่วยให้ประเทศไทยเรารอดพ้นจากการตกเป็นเมืองขึ้น ของประเทศมหาอำนาจในยุโรป ที่เข้ามามีอิทธิพลในทวีปเอเซีย และส่งพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศในด้านต่างๆ ด้านกฎหมาย พระองค์ทรงโปรดให้ยกเลิกทาส

ซึ่งมีมากกว่า 500 ปี ด้านการปกครอง พระองค์ทรงปฏิรูปการปกครองโดยการเปลี่ยนแปลงการปกครองแบบจตุสดมภ์ เวียง วัง คลัง นา มาเป็นการจัดตั้งกระทรวงต่างๆขึ้น เพื่อแยกงานไม่ให้ซ้ำซ้อนกัน และทรงโปรดให้จัดแบ่งหัวเมืองเป็นมณฑล จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน จนถึงปัจจุบัน และพระองค์ทรงโปรดให้จัดตั้งสุขาภิบาลขึ้นที่ท่าฉลอม เพื่อทดลองให้ราษฎรได้ปกครองและบริหารตนเอง อันเป็นรากฐานการปกครองท้องถิ่นในปัจจุบัน

พระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงบำเพ็ญตลอดรัสมัยของพระองค์ มีเอนกประการดังคำจารึกที่ประดิษฐาน พระบรมรูปทรงม้าราชานุเสาวรีย์ ความว่า พระองค์กอปรด้วย พระราชกฤษดาภินอหาร เป็นอัจฉริยะภูมิบาล บรมบพิตร เสด็จสถิตในสัจธรรมอันมั่นคงมิได้หวั่นไหว ทรงอธิษฐานพระราชหฤทัย ในทางที่จะทำนุบำรุงพระราชอาณาจักรให้สถิตย์สถาพรและให้เกิดความสามัคคี สโมสรเจริญสุขสำราญทั่วไป

///อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644 ////