Uncategorized

จังหวัดนครสวรรค์ // อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจิตอาสาช่วยพระบิดาปฏิบัติการฝนหลวง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท จังหวัดนครสวรรค์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจิตอาสาช่วยพระบิดาปฏิบัติการฝนหลวง
อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร มอบหมายให้ นายรัฐกร วรุณสุขะศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง จังหวัดนครสวรรค์ มาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ จิตอาสาช่วยพระบิดาปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อให้อาสาสมัครฝนหลวงในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ มีความรู้ ความเข้าใจในโครงการพระราชดำริฝนหลวง และความรู้พื้นฐานของการปฎิบัติการฝนหลวง การบริการฝนหลวงในพื้นที่รับผิดชอบและให้ความรู้แก่ชุมชนได้อย่างถูกต้อง

สร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครฝนหลวง ในการมีส่วนร่วมสนับสนุนการปฎิบัติการฝนหลวงของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ และการทำงานของเครือข่ายของอาสาสมัครฝนหลวงภาคกลาง
สำหรับการอบรมในครั้งนี้ มีอาสาสมัครฝนหลวงในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่จากศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางจำนวน 40 คน และศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือจำนวน 60 คน และ ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากร จาก ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จากจังหวัดกาญจนบุรี มาให้ความรู้และความเข้าใจในกิจกรรม

///// อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644 //////