นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

เครือข่ายฟื้นฟูประชาสร้างสรรค์ ขอนแก่น ยื่นหนังสือต่อนายอำเภอเมืองขอนแก่น เพื่อขอหารือแนวทางแก้ปัญหา ความเดือดร้อนของสมาชิกที่อาศัยอยู่ในเขตรถไฟที่มีสัญญาเช่ากับการรถไฟแห่งประเทศไทย

เครือข่ายฟื้นฟูประชาสร้างสรรค์ ขอนแก่น ยื่นหนังสือต่อนายอำเภอเมืองขอนแก่น เพื่อขอหารือแนวทางแก้ปัญหา ความเดือดร้อนของสมาชิกที่อาศัยอยู่ในเขตรถไฟที่มีสัญญาเช่ากับการรถไฟแห่งประเทศไทย
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เครือข่ายฟื้นฟูประชาสร้างสรรค์ ขอนแก่น นำโดยนายพิชิต สิทธิชัย ประธานเครือข่ายฟื้นฟูประชาสร้างสรรค์ ขอนแก่น พร้อมด้วยสมาชิกเครือข่าย ได้ยื่นหนังสือขอหารือ เรื่องความเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรม จากหน่วยงานของรัฐ กรณีสมาชิกเครือข่าย ฯ ได้รับความเดือดร้อนด้านสาธารณูปโภค กรณีสมาชิกที่อาศัยอยู่ในเขตรถไฟโดยมีสัญญาเช่ากับการรถไฟแห่งประเทศไทย ๑๕ ชุมชน โดยมีสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นตัวกลางในการเช่า พร้อมได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เพื่อใช้ในการต่อเติมอาคารบ้านเรือนให้มีความมั่นคงแข็งแรง และปรับปรุงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานภายในชุมชน เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน ท่อระบายน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์
ทั้งนี้ สมาชิกชุมชนมีการก่อสร้างบ้านเรือน และดำเนินการขอทะเบียนบ้านแล้ว จำนวน ๔๐ ครัวเรือน ทำให้สามารถใช้สำเนาทะเบียนบ้านในการขอติดตั้งระบบไฟฟ้า ประปา เป็นที่เรียบร้อย แต่ยังมีบ้านเรือนอีกกว่า ๙๐ หลังคาเรือน ที่ยังไม่สามารถขอ ทะเบียนบ้านได้ ทำให้ไม่สามารถขอติดตั้งระบบไฟฟ้า ประปา ได้ เนื่องการขอทะเบียนบ้านจะต้องให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ลงชื่อในเอกสารคำขอทะเบียนบ้าน แต่เมื่อนำเอกสารให้จากผู้ใหญ่บ้านลงชื่อ ผู้ใหญ่บ้านไม่ยอมลงชื่อในเอกสารคำขอทะเบียนบ้าน ทำให้ไม่สามารถไฟฟ้า ประปาได้ และได้รับความเดือดร้อน เครือข่ายจึงได้จัดทำหนังสือยื่นต่อนายอำเภอเมืองขอนแก่น เพื่อพิจารณาดำเนินการช่วยเหลือต่อไป โดยมีนายบัญชา สุวรรณมาโจ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) เป็นผู้รับหนังสือ เพื่อนำเสนอนายอำเภอเมืองขอนแก่น เพื่อดำเนินการต่อไป

KK Online News และ ผู้สื่อข่าว น.ส.พ.ข่าวตำรวจอีสาน…รายงาน