เปิดหอวัฒนธรรมอายุกว่า 100 ปี เป็นศูนย์บันดาลไทย เผยแพร่ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยของชุมชน


เปิดหอวัฒนธรรมอายุกว่า 100 ปี เป็นศูนย์บันดาลไทย เผยแพร่ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยของชุมชน
(26 พ.ค.2561) ที่หอวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสุมิตร เกิดกล่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดศูนย์บันดาลไทย ต้นทุนสร้างสรรค์ สู่ผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรม เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยของชุมชน สินค้าของชุมชนคุณธรรมที่มีอัตลักษณ์ ส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่มาสร้างแรงบันดาลใจในการเพิ่มคุณค่า สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้ภูมิปัญญาและทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่อย่างรู้คุณค่า ซึ่งสอดคล้องยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัด ด้านการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และการท่องเที่ยว ภายในอาคารหอวัฒนธรรม ซึ่งเป็นอาคารไม้โบราณมีอายุกว่า 100 ปี ฝาไม้ตีซ้อน หน้าต่างเป็นบานเกล็ดกระทุ้งอยู่ในบานหน้าต่างใหญ่ ฉลุลวดลายไม้ผสมผสานกันอย่างงดงาม มีการจัดแสดงต้นแบบผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผู้ผลิตสินค้าจากพื้นที่ต่างๆ ภายในจังหวัด โดยเฉพาะผ้าทอพื้นเมือง ผ้าทอลายโบราณ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่มีมรดกภูมิปัญญา สืบทอดศิลปะ วัฒนธรรม และมีความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ ด้านนางสาวปรารถนา มงคลธวัช วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า จังหวัดอุตรดิตถ์ มี 3 วัฒนธรรม ได้แก่ ไทยกลาง ล้านนา ล้านช้าง จึงได้จัดตั้งศูนย์บันดาลไทย โดยนำเอาผลิตภัณฑ์อันโดดเด่น ที่เกิดจากการนำต้นทุนทางวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น มาต่อยอดรังสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์และสินค้าที่สวยงาม สอดแทรกด้วยความเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นที่มีมูลค่า มาจัดแสดงเพื่อจำหน่าย เป็นการเพิ่มรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับชุมชน โดยการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนารูปแบบสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ในมิติวัฒนธรรม

***** นำรัก สมบัติ ภาพ/ข่าว