ประจวบคีรีขันธ์ //หลายหน่วยงานของรัฐลงพื้นที่สำรวจสิทธิ์การครอบครองที่ดินบ้านย่านซื่อเพื่อจัดสรรที่ทำกินให้เกษตรกร


หลายหน่วยงานของรัฐลงพื้นที่สำรวจสิทธิ์การครอบครองที่ดินบ้านย่านซื่อเพื่อจัดสรรที่ทำกินให้เกษตรกร
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 61อำเภอกุยบุรี ร่วมกับสำนักงานปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อุทยานแห่งชาติป่ากุยบุรีอบต.หาดขาม และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ลงพื้นที่เพื่อสำรวจตรวจสอบคุณสมบัติของราษฎรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี เพื่อตรวจสอบบุคคลตามคุณสมบัติประเภทของผู้ได้รับการจัดที่ดิน และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน รวมทั้งจัดทำผังแปลงที่ดิน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านย่านซื่อ ม.9 ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบฯ โดยมีนายชาตรี จันทร์วีระชัย นายอำเภอกุยบุรี นำปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทหารจาก กอ.รมน. และทหารชุดรักษาความสงบอำเภอกุยบุรีเข้าร่วมอำนวยความสะดวกทั้งนี้มีพื้นที่ในการจัดที่ดินให้กับราษฎรทั้งหมด จำนวน 18,742 ไร่ แบ่งเป็น 1,317 แปลง โดยในระยะที่ 1 ได้ดำเนินการไปแล้ว เมื่อปี 2560 จำนวน 8,094 ไร่ มีราษฎรได้รับสิทธิ จำนวน 940 ราย และได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการระดับจังหวัด เรียบร้อยแล้ว โดยครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่ตรวจสอบ ในระยะที่ 2 จำนวน 566 แปลง มีราษฎรในพื้นที่ มาตรวจสอบสิทธิ จำนวน 800 ราย
สำหรับการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าว ตามนโยบายของ คทช.ให้ออกใบเดียวในนามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากนั้นจะจัดสรรให้ผู้ครอบครองแต่ละรายตามผังที่กำหนด โดยไม่มีการออกใบอนุญาตเป็นรายบุคคล ทำให้ประชาชนไม่สามารถนำที่ดินไปจำหน่ายได้ และหากมีการเปลี่ยนผู้ครอบครองจะต้องแจ้งให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รับทราบ สำหรับผู้รับสิทธิครอบครองที่ดินแทนจะต้องเป็นทายาทของผู้ครอบครองรายเดิมเท่านั้น


///////////////////////////////////////////////////ประจวบคีรีขันธ์ : พันธุ์พงษ์ โพธิ์จินดา 0867513727