Uncategorized

จังหวัดชัยนาท…!!@ บูรณาการทุกภาคส่วนร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และมหกรรมรวมพล ทู บี นัมเบอร์ วัน จังหวัดชัยนาท ประจำปี 2561….@!

จังหวัดชัยนาท…!!@ บูรณาการทุกภาคส่วนร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และมหกรรมรวมพล ทู บี นัมเบอร์ วัน จังหวัดชัยนาท ประจำปี 2561….@! จากการรายงานของผู้สื่อข่าวมื่อวันที่
26 มิ.ย.61เวลา 09.00 น.นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และมหกรรมรวมพล ทู บี นัมเบอร์ วัน จังหวัดชัยนาท ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาทนายไพรัตน์จันทร์ผลหอม ปลัดจังหวัดชัยนาท กล่าวรายงาน รัฐบาลให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์และการสร้างความรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน โดยเฉพาะเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคมหรือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน”มีแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ

และเกี่ยวข้องกับการเสพติดตามข้อ 9 คือ ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยบูรณาการดำเนินงานกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจร มุ่งเน้นดำเนินการตาม 3 มาตรการหลัก คือ มาตรการด้านการป้องกัน มาตรการด้านปราบปราม และมาตรการด้านการบำบัดรักษายาเสพติด รวมถึงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรับรู้ให้กับประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงการให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน และชุมชนของตนเอง ให้ปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนซึ่งในวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือสำนักงาน ปปส. ได้กำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ภายใต้กรอบแนวคิด “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ” 26 มิถุนายนวันต่อต้านยาเสพติดโลก และจังหวัดชัยนาทได้ยึดถือใน 26 มิถุนายน เป็นวัน TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดชัยนาทอีกด้วย

โดยกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย รับชมการแสดง TO BE NUMBER ONE และการแสดงต่อต้านยาเสพติด โดยประธานในพิธี กล่าวเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด และนำกล่าวประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด มอบเกียรติบัตรให้กับโรงงานสีขาว และใบประกาศรางวัลเสมา ปปส. สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข อีกทั้งการจัดนิทรรศการด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด นิทรรศการให้ความรู้โทษพิษภัยจากยาเสพติด การจัดบูธกองทุนแม่ของแผ่นดิน …..

ทีมข่าว 13 สยามไทย รอบรั้วภูธร จ.ชัยนาท ภาพ/ข่าว/รายงาน…แจ้งข่าวสาร ร้องทุกข์ 093 – 1717897